Instituţia parteneră

Şcoala Gimnazială “Ion Borcea” Agigea
Reprezentant
Director
..................

Coordonator proiecte şi programe
Profesor Claudia Vintilă


Instituţia iniţiatoare
Reprezentant
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”
Filiala Județeană Constanţa

Col.(rz.) Remus Macovei


Nr. 94/14 noiembrie 2013

PROTOCOL DE COLABORARE

Părţile:

• Unitatea de învățământ Şcoala Gimnazială “Ion Borcea” localitatea Agigea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa reprezentată prin directorul scolii .................................................
şi
• Filiala Județeană Constanța a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, str.Mircea cel Bătrân nr.106, reprezentată prin Preşedinte Col.(rz.) Remus Macovei

Preambul:

Recunoscând importanţa colaborării cu instituţiile neguvernamentale în direcţia derulării în unităţile de învăţământ a unor proiecte educaţionale, cele două părţi convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes, în domeniul activităţilor extraşcolare.

Art.1 Obiectul protocolului de colaborare

Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe următoarele direcţii:
1. Derularea de proiecte educative pe teme de istorie locală;
2. Derularea de excursii tematice, vizite la muzee, monumente şi cimitire militare din Dobrogea şi Bulgaria;
3. Furnizarea de informaţii, despre propriile realizări şi preocupări specifice vârstei la care se află elevii participanţi la parteneriat.

Art.2 Direcţiile de bază ale colaborării

Direcţiile de bază ale acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii sunt:
1. Cultivarea ataşamentului faţă de patrie, a respectului pentru simbolurile naţionale;
2. Cunoaşterea monumentelor comemorative construite pentru a eterniza memoria militarilor căzuţi în cele două războaie mondiale pe teritoriul Dobrogei;
3. Asigurarea participării tinerilor la simpozioane, ceremoniale militare şi religioase cu ocazia unor zile aniversare naţionale sau de interes local.

Art.3 Rolul părţilor

A. Rolul instituţiei iniţiatoare:
1. Respectarea procedurii de colaborare cuprinsă în Anexă;
2. Identificarea unor teme de proiect care să fie adaptate specificului zonal (rural, urban) şi nevoilor specifice elevilor şi comunităţii în care unitatea de învăţământ funcţionează şi asigurarea materialelor documentare necesare bunei desfăşurări a activităţilor comune;
3. Elaborarea şi derularea unor proiecte/programe educaţionale în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, bazate pe voluntariat, cu caracter educativ pronunţat;
4. Să comunice organizatorilor diferitelor cermoniale militare şi religioase participarea elevilor şi cadrelor didactice şi să ia măsuri ca aceştia să se încadreze în programul stabilit de organizatori;
5. Să publice în revista Asociaţiei „Arma Pontica”, diferite materiale întocmite de elevi şi cadre didactice;
6. Să organizeze în amănunt vizitele şi excursiile tematice împreună cu reprezentanţii muzeelor şi cimitirelor de onoare din Dobrogea şi Bulgaria;
7. Monitorizarea permanentă a proiectelor derulate şi a resurselor umane (elevi, cadre didactice) implicate;
8. Atestarea prin adeverinţe sau alte documente scrise a calităţii de participant sau organizator a elevilor şi cadrelor didactice implicate;
9. Organizarea activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale astfel încât să nu afecteze procesul instructiv-educativ din unităţile de învăţământ implicate;
10. Desemnarea unor persoane de contact în ceea ce priveşte colaborarea cu instituţia parteneră;
11. Respectarea legislaţiei în vigoare.

B. Rolul instituţiei partenere:
1. Respectarea procedurii de colaborare cuprinsă în Anexă;
2. Promovarea în unităţile de învăţământ a domeniilor de activitate ale Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”;
3. Încurajarea managerilor şcolari în direcţia încheierii unor parteneriate cu instituţia nonguvernamentală, inclusiv înfiinţarea cercurilor „Cultul Eroilor”;
4. Asigurarea accesului instituţiei partenere în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Constanţa;
5. Sprijinirea şi asistarea instituţiei partenere în demersurile necesare implementării proiectelor/programelor a căror derulare face obiectul acestui protocol de colaborare;
6. Implicarea în activitatea de planificare, monitorizare şi evaluare a activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale;
7. Desemnarea unor persoane de contact în ceea ce priveşte colaborarea cu instituţia parteneră;
8. Respectarea legislaţiei în vigoare;
9. Sa asigure prin menegerii şcolari desfăşurarea în condiţii de siguranţă deplină a vizitelor şi excursiilor tematice;
10. Să participe la mediatizarea în presa locală a evenimentelor organizate.

Art.4 Metodologia de lucru

Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru:
1. Participarea prin persoane delegate la activităţile de interes comun;
2. Elaborarea Programelor anuale de acţiuni comune care să pună în practică prevederile prezentului Protocol;
3. Constituirea de Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor prevăzute în Programele comune;
4. Mediatizarea acţiunilor comune;
5. Analiza, pe bază de rapoarte, a realizării obiectivelor comune, a respectării direcţiilor principale de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în Programele anuale convenite.

Art.5 Litigii

Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. În condiţiile în care în termen de 30 de zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente.

Art.6 Rezilierea protocolului

Constituie motiv de reziliere a prezentului protocol următoarele:
a. Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;
b. Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea activităţii prevăzută în protocol.

Art.7 Încetarea protocolului

Constituie motiv de încetare a prezentului potocol următoarele:
a. Acordul părţilor pentru încetarea contractului;
b. Scopul contractului a fost atins;
c. Forţa majoră, dacă este invocată.
Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris, cu minim 2 săptămâni înainte de încetarea cooperării.

Art. 8 Dispoziţii finale

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Protocolul are valabilitatea de 1 an, de la data semnării sale. Cererea de încetare a valabilităţii sale se va transmite de către iniţiator celuilalt partener, cu minimum 2 săptămâni înaintea expirării perioadei de valabilitate.

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Încheiat la Constanţa, astăzi 14 noiembrie 2013, în 2 exemplare, toate cu valoare de original, un exemplar pentru instituţia parteneră şi altul pentru unutatea şcolară.

Reprezentant
Unitatea de învăţămâmt

Profesor Claudia Vintilă

Reprezentant
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”
Filiala Județeană Constanţa


Col.(rz.) Remus Macovei