A.N.C.E."R.M." - Filiala Judeţeană Constanţa

Publicat in Buletinul Oficial Nr.111/joi 30 octombrie 1975

DECRET
DECRET DECRET AL CONSILIULUI DE STAT
privind regimul mormintelor si opeelor
comemorative de razboi
Nr.117/1975
In scopul cinstirii si eternizarii memoriei celor cazuti in luptele purtate de poporul roman pentru apararea pamintului stramosesc, pentru libertatea si independenta patriei, pentru apararea cuceririlor revolutionare ale oamenilor muncii, precum si in vederea educarii tinerilor generatii, a tuturor cetatenilor in spiritul respectului fata de glorioasele traditii de lupta ale poporului roman, al dragostei si devotamentului netarmurit fata de patrie,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania
d e c r e t e a z a :


CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art.1 – Ingrijirea, pastrarea si cinstirea mormintelor si operelor comemorative de razboi constituie o indatorire de onoare a tuturor cetatenilor Republicii Socialiste Romania.

Art.2 – Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, Ministerul Educatiei si Invatamintului, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Inerne, Consiliile populare, Uniunea Tineretului Comunist, Consiliul National al Femeilor, Uniunea Studentilor Comunisti din Romania, Organizatia Pionierilor din Republica Socialista Romania, Statul major al garzilor patriotice de la Comitetul Central al Partidului Comunist Roman si Comitetul organizatoric al veteranilor din razboiul antifascist vor desfasura activitati de educare a copiilor, tineretului, a tuturor cetatenilor in sprijinul cinstirii memoriei eroilor care s-au jertfit pentru libertatea si independenta patriei, al respectarii si pastrarii mormintelor si operelor comemorative de razboi.

Art.3 – Sint considerate morminte de razboi:
a) Mormintul Soldatului Necunoscut;
b) Toate mormintele si locurile in care se gasesc osemintele si urnele cu cenusa ale:
- militarilor si persoanelor civile, cetateni romani, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie, care si-au jertfit viata in timp de razboi, indeplinid un serviciu comandat in cadrul armatei sau punindu-se benevol in serviciul apararii patriei;
- militari din unitatile si formatiunile Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Inerne, membrii garzilor patriotice, formatiunilor de pregatire a tineretului pentru apararea patriei, formatiunilor civile de aparare locala antiaeriana si altor organe si organizatii, persoanelor civile, cetateni romani, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie, care si-au jertfit viata in timp de pace pentru apararea intereselor poporului si a frontierei de stat a Republicii Socialiste Romania, precum si ale militarilor decedati intimpul si din cauza indeplinirii serviciului militar.
Mormintele de razboi pot fi individuale sau comune, izolate sau grupate in cimitire de eroi, ori in parcele de morminte de eroi in cimitirele localitatilor.

Art.4 – Se considera opere comemorative de razboi mausoleele, panteoanele, obeliscurile, statuile, busturile, placile comemorative si orice fel de edificii sau monumente construite in scopul cinstirii memoriei celor prevazuti la Art.3, pentru comemorarea unor fapte de razboi sau pentru glorificarea eroismului poporului roman.


CAPITOLUL II
MORMINTUL SOLDATULUI NECUNOSCUT

Art.5 – In Capitala Republicii Socialiste Romania se pastreaza Mormintul Soldatului Necunoscut, care constituie pilda nemuritoare a virtutiilor ostasesti ale poporului roman, simbolul jertfelor de singe aduse de acesta pentru libertate si independenta patriei.

Art.6 - Mormintul Soldatului Necunoscut se ingrijeste si se administreaza de comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Bucuresti.


CAPITOLUL III
INGRIJREA SI ADMINISTRAREA MORMINTELOR
SI OPERELOR COMEMORATIVE DE RAZBOI

Art.7 – Mormintele si operele comemorative de razboi aflate pe teritoriul Republicii Socialiste Romania sint ingrijite si administrate de comitetele executive ale consiliilor populare municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti , respectiv de birourile executive ale consiliilor populare orasenesti si comunale, pe a caror raza teritoriala sint situate, sub indrumarea si controlul comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
Lucrarile privind construirea de opere comemorative de razboi, care urmeaza sa se propuna spre analizare si pronuntare adunarii locuitorilor din comune, orase, municipii sau sectoarelor municipiului Bucuresti, se supun in prealabil spre aprobare, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, care au obligatia ca in termen de 30 de zile de la primirea propunerii sa se pronunte asupra ei.
Mormintele si operele comemorative de razboi din cimitirele aflate, la data punerii in aplicare a prezentului decret, in administrarea directa a unor unitati socialiste de stat subordonate comitetelor executive sau birourilor executive ale consiliilor populare, vor fi administrate si ingrijite de aceste unitati.

Art.8 – In cazul infiintarii de noi cimitire sau parcele de morminte de eroi, precum si al refacerii sau stramutarii celor existente, se vor alege cu grija amplasamentele, pentru ca acestea sa ofere posibilitatea ingrijirii si amenajarii lor ulterioare si un acces usor, asigurat pe cit posibil prin drumuri publice.
La capatiiul fiecarui mormint de razboi se amplaseaza cite un semn de capatii distinctiv, pe care se vor inscrie in raport de datele existente: gradul sau functia, numele si prenumele, unitatea, data mortii, precum si alte date utile pentru identificarea persoanei inhumate (incinerate).

Art.9 – Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste coordoneaza intreaga activitate legata de valorificarea. cultural-educativa a operelor comemorative de razboi.
In acest scop, Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste are urmatoarele atributii:
a) Intocmeste planul anual si de perspectiva al construirii sau restaurarii de opere comemorative de razboi, pe baza propunerilor facute de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu acordul Ministerului Apararii Nationale;
b) Avizeaza, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale si cu celelalte organe prevazute de lege, proiectele pentru construirea, restaurarea si consevarea operelor comemorative de razboi si documentatiile tehnico-economice elaborate in acest scop;
c) Tine evidenta centralizata a operelor comemorative de razboi romane, declarate monumente istorice si de arta, pe baza datelor comunicate anual de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti;
d) Isi da acordul la stramutarea sau modificarea mormintelor si operelor comemorative de razboi;
e) Indruma si controleaza comitetele executive si birourile executive ale consiliilor populare in activitatea de inregistrare si punere in valoare cultural-educativa a operelor comemorative de razboi.

Art.10 - Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributiuni:
a) Stabileste in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentului decret , forma si dimensiunile semnului de capatii pentru mormintele de razboi;
b) Avizeaza stramutarile sau modificarile mormintelor si operelor comemorative de razboi;
c) Stabileste reguli privind organizarea vizitelor si solemnitatilor pentu omagiere la Mormintul Soldatului Necunoscut;
d) Asigura la cererea organelor de partid si de stat, garzi de onoare cu ocazia dezvelirii unor monumente, placi comemorative si depuneri de coroane de flori la mormintele eroilor.

Art.11 - Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti coordoneaza activitatea de ingrijire si administrare a mormintelor si operelor comemorative de razboi de pe tertoriul lor si asigura construirea de noi opere comemorative de razboi si restaurarea celor deteriorate.
In acest scop, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti:
a) Aproba documentatiile tehnico-economice pentru construirea, restaurarea si consrvarea de opere comemorative de razboi, avizate in prealabil potrivit prevederilor Art.9 lit.b);
b) Asigura contractarea si executarea lucrarilor prevazute la lit.a), conform dispozitiilor legale;
c) Aproba stramutarea sau modificarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, cu acordul Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste si cu avizul celolalte organe prevazute de lege, pentru cele care intra in prevederile Art.9 lit.c);
d) Indruma si controleaza comitetele executive si birourile executive ale consiliilor populare subordonate, cu privire la modul de ingrijire, administrare si construire a mormintelor si operelor comemorative de razboi; Indruma si controleaza unitatile prevazute la Art.7 alin.3, cu privire la modul de ingrijire si administrare a mormintelor si operelor comemorative de razboi;
e) Tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi situate pe raza lor teritoriala.

Art.12 - Comitetele executive ale consiliilor populare municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv birourile executive ale consiliilor populare orasenesti si comunale, precum si unitatile prevazute la Art.7 alin.3, sint obligate sa ia masuri pentru:
a) Ingrijirea si administrarea mormintelor si operelor comemorative de razboi si intretinerea drumurilor de acces la aceste obiective;
b) Organizarea vizitarii cimitirelor de eroi si a operelor comemorative de razboi.

Art.13 – Pentru indeplinirea sarcinilor prevazute la Art.12, comitetele executive si birourile executive ale consiliilor populare, precum si unitatile prevazute la Art.7 alin.3, vor fi sprijinite de scoli de toate categoriile, organizatiile U.T.C. si cele ale pionirilor, consiliile de femei precum si celelalte organizatii obstesti din comune, orase si municipii.
Comitetele executive si birourile executive ale consiliilor populare vor putea incredinta spre ingrijire permanenta scolilor din subordine, mormintele si operele comemorative de razboi situate pe teritoriul localitatilor respective.

Art.14 – Sumele necesare pentru administrarea, construirea si restaurarea de morminte si operele comemorative de razboi se asigura din urmatoarele surse:
a) O cota parte din contributia baneasca si in munca hotarita de cetateni in conditiile legii, pentru efectuarea unor lucrari de interes obstesc;
b) Veniturile realizate din vinzarea de cocarde, insigne, panglici tricolore si altele, ce se vor organiza cu priljul sarbatorii Zilei Eroilor;
c) Sumele ce vor fi prevazute anual in acest scop in bugetele locale pentru lucrarile de construire, restaurare si intretinere a obiectivelor ce fac obiectul prezentului decret, pe baza propunerilor Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare si Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste, avizate de Ministerul Finantelor.
Fondurile provenite din sursele prevazute la lit.a) si b) se pastreaza la unitatile Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania sau ale Casei de Economii si Consemnatiuni.
Utilizarea si gestionarea fondului se efectueaza in conditiile prevazute de legislatia in vigoare privitoare la autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat potrivit criteriilor stabilite de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, cu avizul Ministerului Finantelor.
Fondurile neconsumate in decursul unui an se reporteaza in intregime in anul urmator, cu aceeasi destinatie.

Art.15 – Mormintele de razboi, prevazute la Art.3 lit.b), care sint preluate de familii ramin in ingrijirea acestora.


CAPITOLUL IV
INGRIJIREA SI ADMINISTRAREA MORMINTELOR
SI OPERELOR COMEMORATIVE DE RAZBOI ROMANE
SITUATE PE TERITORIUL ALTOR STATE, SI A
CELOR STRAINE AFLATE PE TERITORIUL ROMAN

Art.16 – Mormintele si operele comemorative de razboi romane, situate pe teritoriul altor state, precum si a celor straine, aflate pe teritoriul roman, sint ingrijite si administrate potrivi intelegerilor intervenite intre statul roman si statele respective sau prevederilor din conventiile internationale la care statul roman este parte, ori pe baza de reciprocitate. In acelasi mod se vor stabili forma si dimensiunile semnelor de capatii ale acestor morminte.
Ocrotirea si ingrijirea mormintelor, precum si organizarea de activitati pentru cinstirea memoriei militarilor romani cazuti pe teritoriul statelor straine, se asigura prin misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Republicii Socialiste Romania si statele respective.
In acest scop Ministerul Afacerilor Externe tine evidenta centralizata a morminteleor si operelelor comemorative de razboi romane situate pe teritoriul altor state, si isi preved fondurile necesare in conditiile stabilite la alin.1.
Construirea de opere comemorative de razboi in Republica Socialista Romania de catre statele straine interesate, pentru cinstirea memoriei militarlior lor care au cazut pe teritoriul roman precum si stramutarea sau modificarea mormintelor si operelelor comemorative de razboi straine prevazute la alin.1 se aproba de Consiliul de Ministri, daca n-a intervenit o conventie internationala.

Art.17 - Misiunile diplomatice si oficiile consulare straine din Republica Socialista Romania vor putea lua, cu acordul Ministerului Afacerilor Externe, masuri pentru ingrijirea mormintelor si operelelor comemorative de razboi ale stateleor respective situate pe teritoriul roman.


CAPITOLUL V
SARBATORIREA ZILEI EROILOR

Art.18 – In scopul comemorarii pe plan national a celor cazuti in razboaiele si luptele purtate pentru libertatea si independenta poporului roman, se sarbatoreste in fiecare an, la data de 9 Mai, Ziua Eroilor, concomitent cu sarbatorirea independentei de stat a Romaniei si a victoriei asupra fascismului. La organizarea si desfasurarea solemnitatilor comemorative si serbarilor cu caracter patriotic, ce vor avea loc la Ziua Eroilor, vor colabora: Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, Ministerul Educatiei si Invatamintului, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Inerne, Ministerul Afacerilor Externe, consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, Uniunea Tineretului Comunist, Consiliul National al Femeilor, Uniunea Asociatiilor Studentilor Comunisti din Romania, Organizatia Pionierilor din Republica Socialista Romania, Statul major al garzilor patriotice de la Comitetul Central al Partidului Comunist Roman si Comitetul organizatoric al veteranilor din razboiul antifascist.
Cu prilejul sarbatoririi Zilei Eroilor, scolile de toate categoriile vor organiza activitati cultural-educative consacrate cinstirii memoriei celor care si-au jertfit viata in lupta pentru libertatea si independenta patriei.
Comemorarea celor cazuti pentru libertatea si independenta patriei se va face si cu prilejul altor sarbatori nationale ale poprului roman.


CAPITOLUL VI
SANCTIUNI

Art.19 – Incalcarea dispozitiilor prezentului decret atrage, dupa caz, raspunderea materiala, civila, contrventionala sau penala.

Art.20 – Constituie contraventii urmatoarele fapte daca nu sint savirsite in aastfel de conditii incit, potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni:
a) Construirea, restaurarea, stramutarea ori modificarea operelor comemorative sau mormintelor de razboi fara aprobarea si avizele organelor prevazute in prezentul decret;
b) Neluarea masurilor pentru efectuarea lucrarilor de ingrijire si reconstructie a mormintelor si operelor comemorative de razboi, de indata ce s-a constatat necesitatea acestor lucrari, precum si impiedicarea executarii lor;
c) Deteriorarea din culpa a operelor comemorative de razboi, a semnelor funerare, mormintelor, precum si a oricaror constructii din cimitirele de eroi;
d) Efectuarea neautorizata a inscriptiilor, semnaturi sau orice alte insemnari sau desene pe operele comemorative de razboi si celelalte constructii prevazute la lit.c);
e) Introducerea in cimitire a animalelor pentru pascut sau adapost.
Contraventiile prevazute la lit.a)–c) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 pina la 5.000 lei, iar cele de la lit.d) si e), cu amenda de la 300 pina la 3.000 lei.

Art.21 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal incheiat de primari, imputernicitii acestora, de ofiterii si subofiterii de militie.
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
Plingerea se rezolva de judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savirsit contraventia.

Art.22 – Dispozitiile prezentului decret se intregesc cu prevederile Legii nr.32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.


CAPITOLUL VII
DISPOZITII FIALE

Art.23 – Legea nr.424 din 1940 asupra regimului mormintelor si operelelor comemorative de razboi, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului decret, se abroga.

Text cules de Locotenent-colonel (rz.) Tudorel Călin