Filiala Judeţeană Constanţa

Carol II

DECRET- LEGE


asupra regimului mormintelor si operelor comemorative de razboiCAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1 – Mormintele ostasilor, fara nici o deosebire de religie sau origine etnica, cazuti in timpul si din cauza razboiului, situate pe teritoriul roman, sint puse sub ocrotirea legii de fata.

Art. 2 – Sint asimilate mormintelor de razboi:
    a) Mormintele cercetasilor, surorilor de caritate si ale oricaror persoane care au cazut, indeplinid un serviciu comandat, la oricare din formatiunile armatei, sau puse la dispozitia acesteia, cit si ale acelora care au cazut, punandu-se benevol in serviciul patriei;
    b) Mormintele invalizilor de razboi;
    c) Mormintele tuturor romanilor de pretutindeni, care au cazut de-a lungul veacurilor pentru desrobirea si inaltarea Neamului;
    d) Mormintele ostasilor sau ale oricaror functionari, indeplinind un serviciu comandat, cazuti in timp de pace pentru apararea granitelor contra incursiunilor dinafara sau pentru apararea ordinei si sigurantei in stat.
    Nu intra in categoria mormintelor de razboi cei inhumati in cavourile de familie.

Art. 3 - Mormintele apartinind ostasilor supusi ai fostelor state beligerante, amice si inamice, situate pe teritoriul roman, se vor bucura de de acelas regim ca si mormintele nationale , sub conditiunea reciprocitatii. Sint asimilate acestora mormintele prizionierilor si internationalilor civili de razboi, supusi ai acelor state.

Art. 4 – Sint considerate ca opere comemorative de razboi: edificiile, monumentele, placile comemorative cit si orice fel de constructiuni sau lucrari nationale sau straine infaptuite sau ce se vor infaptui pentru comemorarea celor cazuti in razboi, a unor fapte de razboi sau in legatura cu glorificarea eroismului din toate timpurile.

Art. 5 – Toate mormintele si operele comemorative de razboi sint considerate ca monumente publice si sint supuse ocrotirii si regimului legii de fata.


CAPITOLUL II
INGRIJIREA, INFRUMUSETAREA SI PASTRAREA MORMINTELOR
SI OPERLOR COMEMORATIVE DE RAZBOI

Art. 6 – Toate morminele si operele comemorative de razboi situate pe teritoriul roman, vor fi ingrijite, infrumusetate si pastrate cu toata pietatea demna de jertfa celor cazuti.
    Pentru o mai lesnicioasa si mai buna ingrijire si pastrare mormintele vor fi grupate in cimitire de onoare, osuarii mausolee, cripte, etc.

Art. 7 – Opera de ingrijire, infrumusetare si pastrare a mormintelor si operelelor comemorative de razboi are caracter perpetuu.

Art. 8 – Nimeni si nici sub o forma nu poate desfiinta, stramuta sau modifica mormintele cimitirelor sau orice constructiuni, in care sint pastrate osemintele celor cazuti in razboi sau asimilati acestora, fara aurorizatia Asezamitului National „Regina Maria pentru Cultul Eroilor” sub sanctiunile prezente in legea de fata.

Art. 9 – Nici o opera comemorativa de razboi nu poate fi edificata fara autorizarea prealabila a „ Comisiunii Superioare a monumentelor publice ” de pe linga ministerul Cultelor si Artelor, din care va face parte si un delegat al Asezamitului National „ Regina Maria pentru Cultul Eroilor ”. Pentru operele comemorative straine ce se edifica pe teritoriul romanesc, este necesara si aprobarea Presedentiei Consiliului de ministri. Controlul Comisiunii va purta asupra constructiunilor in sine si asezarii lor, cit si asupra inscriptiilor si semnelor ce se vor aplica pe acele constructiuni. Autorizatiile vor putea fi refuzate, fara aratare de motive. Sint dispensate de avizul Comisiei Speciale operele comemorative ce se infaptuiesc de Asezamitului National „ Regina Maria pentru Cultul Eroilor”. Autoritatile administrative nu vor permite edificarea niciunei ore comemorative de razboi si vor opri pe cele incepute fara autorizatia prescrisa la acest articol. Monumentele construite fara autorizatie sau cu nerespectarea autorizatiei date, vor fi darimate.


CAPITOLUL III
COMEMORAREA EROILOR CAZUTI

Art. 10 – Comemorarea Eroilor Cazuti in razboi se va face in fiecare an la „Ziua inaltarii Domnului” care este decretata ca sarbatoare nationala sub denumirea de „Ziua Eroilor”. Aceasta zi va fi sarbatorita atit in tot cuprinsul tarii, cit si in strainatate de autoritatile romanesti, in mod cu totul demn, prin organizari de Te-Deum-uri, procesiuni si serbari cu inalt caracter national, la care vor participa toate institutiile de stat si particulare, fara deosebire de religie sau origine etnica. Festivitatile in tara se vor desfasura potrivit unui program aprobat de Presedentia Consiliului de Ministri dupa propunerile Asezamitului National „ Regina Maria ” care va lua si avizul Ministerelor Apararii Nationale, Interne, Educatiei Nationale si Culte si Arte, precum si al Comandamentului Corpului de Jandarmi. Pentru intocmirea programului serbarii „Zilei Eroilor” in capitala, se va lua si avizul Prefecturii Politiei Capitalei.

Art.11 – Pentru cinstirea celor cazuti si comemorarea glorioaselor acte de eroism national, se vor construi morminte si placi comemorative, in toate localitatile din tara, stimulindu-se in special in acest scop initiativa particulara.

Art.12 – Pentru cinstirea memoriei Eroilor cazuti se va construi in capitala tarii un edificiu comemorativ al razboiului de intregire nationala, in care se va pastra „Cartea de Aur ” cuprinzind numele tuturor celor cazuti pentru Neam si Rege din intreaga tara in timpul Razboiului de Intregire. Asemenea „Carti de Aur ” cuprinzind numele celor cazuti in regiune, se vor intocmi si pastra in fiecare comuna. Pentru romanii cazuti in strainatate „Cartea de Aur ”se va pastra la Legatiunea Romana. Normele de intocmire si pastrare ale „Cartilor de Aur ” se vor fixa de Asezamitul National „Regina Maria ”. De asemenea se va crea un muzeu al Cultului Eroilor pe linga Asezamitul National „Regina Maria ”.


CAPITOLUL IV
EXPROPRIEREA TERENURILOR NECESARE MORMINTELOR SI
OPERELOR COMEMORATIVE DE RAZBOI

Art.13 – Pe temeiul Art. 16 din Constitutie, se declara expropriate pentru interes obstesc, in folosul Statului si la dispozitia Ministerului Apararii Nationale, prin Asezamitul National „Regina Maria ”, toate terenurile pe care se gasesc morminte de razboi – nationale sau straine – fie in mod izolat, fie grupate in cimitire, cit si orice opere comemorative ( monumente, cripte, troite, cruce, etc. ) in legatura cu razboiul, fara deosebire de nationalitate sau religia careia ii sint inchinate. Terenurile de pe cimpurile istorice Marasti si Marasesti vor ramine la dispozitia Societatilor respective, pina la terminarea lucrarilor prevazte in statutele lor, sau pina la incetarea activitatii lor, cind ele vor fi predate Statului, la dispozitia Ministerului Apararii Nationale, prin Asezamitul National „ Regina Maria pentru Cultul Eroilor”.

Art.14 – Se declara asemenea expropriate si in condtiunile art. precedent, toate terenurile ce se vor mai gasi trebuincioase pentru:
    a) Crearea de cimpuri istorice, cimitire de onoare sau extinderea celor in fiinta, constructii de osuarii, mausolee, capele sau biserici cu cripte pentru Eoi, etc.;     b) Operele comemorative enumerate la Art. 4 al legii de fata.

Art.15 – Suprafetele terenurilor expropriate se vor calcul astfel:
    a) Pentru cimitirele de onoare se vor socoti cite 4 mp. de fiecare mormant, deosebit pina la intreitul acestei suprafete, teren necesar infrumusetarii;
    b) Pentru osuarii, mausolee, capele, biserci cu cripte si lucrari comemorative, suprafetele se vor determina in raport cu scopul lucrarilor si trebuintele tehnice si estetice.
  In toate cazurile de mai sus, se vor mai socoti si expropria si terenurile trebuicioase pentru drumurile de acces la caile de comunicatie publica.

Art.16 – Exproprierea terenurilor mentionate la art. precedente se va face in conditiunile si cu procedura prevazuta la Art.60 , pct. 2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, si 78 din legea de exeropiere pentru cauza de utilitate publica, astfel cum au fost modificate prin legea publicata in Monitorul Oficial nr. 29 din 5 Februarie 1937, completate cu dispozitiunile cuprinse in legea de fata. Actul declarativ de utilitate publica se va intocmi si publica de Asezamitul National „ Regina Maria pentru Cultul Eroilor” , care va fi citat in cauza sau autoritate expropianta. Exproprierea va putea privi cu sau fara cladiri, ce se vor decide de presdintele Asezamitului National „ Regina Maria ” pe baza raportului directorului general al Asezamitului.

Art.17 – Plata imobilelor expropriate se va face de stat, prin Ministerului Apararii Nationale, la cererea Asezamitul National „ Regina Maria ” si pe temeiul deciziunilor de expropriere si pretuire ale Curtilor de Apel respective. Ordonarea de trimitere in posesie se va face pe numele Ministerului Apararii Nationale, prin Asezamitul National „ Regina Maria pentru Cultul Eroilor ”. Tinuturile si comunele sint obligate sa cedeze proprietatile lor in mod gratuit.

Art.18 – Proprietarii terenurilor pe care se gasesc mormintele de razboi, izolate sau grupate in cimitire, cit si orice opere comemorativ de razboi, care nu vor pretinde despagubiri de la Stat pentru acele terenuri, in termen de un an de la data publicarii prezentei legi prin Monitorul Oficial, vor fi considerati ca au renuntat in mod definitiv si irevocabil la orice indemnitate de despagubire, iar terenurile respective vor trece in deplina proprietate a statului, fara nici o alta formalitate, prin simpla expirare a termenului mai sus aratat. Cererile de despagubire vor fi adresate Asezamitului National „ Regina Maria pentru Cultul Eroilor” si vor fi insotite de toate actele sprijinitoare in cauza. Proprietarii terenurilor neexpropriate inca pina la data publicarii legii de fata, pe care se gasesc mormintele sau operele comemorative de razboi, nu vor putea sub nici un motiv, cere indepartarea acestora de pe terenuri, dreptul lor fiind strict limitat de a cere despagubiri. Terenurile intrate in patrimoniul Statului, prin simpla expirare a termenului de 1 an, aratat mai sus, in cazul ca devin libere, prin stramutarea osemintelor, revin in deplin drept in patrimoniul proprietarului deposedat.


CAPITOLUL V
ORGANE DE APLICARE SI EXECUTIE

Art.19 – Aducerea la indeplinire a tuturor lucrarilor si dispozitiunilor prevazute prin legea de fata se incredinteaza Asezamitului National „ Regina Maria pentru Cultul Eroilor”. Asezamintul este persoana juridica de drept public, fiind o institutie autonoma si are sediul in Bucuresti. Asezamintul este reprezentat legal inaintea tuturor instantelor judecatoresti si administrative, cit si in raporturile cu tertii, prin directorul sau general, personal sau prin delegatii sai. Organizarea, functionarea si administrarea Asezamintului sint cele prevazute in legea de fata.

Art.20 - Asezamitul National „Regina Maria pentru Cultul Eroilor ” este condus si administrat de:
    a) Un Consilier Superior de indrumare si control si;
    b) O directiune generala.
  Presedintele Asezamintului si Consiliului Superior de indrumare si control este in drept Inalt Prea Sfintia Sa Patriarhul Tarii, care poate delega atributiunile sale, in conditiunile ce va gasi de cuviinta, unuia sau mai multora dintre membrii Consiliului Superior. Presedintele Asezamintului este ajutat la conducere de un comitet de directie, compus din doi membri desemnati de Consiliul Superior de indrumare si control, din sinul sau si din directorul general si subdirectorul general al Asezamintului. In lipsa presedintelui, comitetul de directie va fi prezidat de delegatul acestuia.

Art.21 – Consiliul Superior de indrumare si control se compune din urmatorii membrii de drept:
                 1. Inalt Prea Sfintia Sa Patriarhul Tarii;
                 2. Ministrul Apararii Nationale;
                 3. Minstrul Aerului si Marinei;
                 4. Ministrul Inzestrarii Armatei;
                 5. Ministrul de Finante;
                 6. Ministrul de Interne;
                 7. Ministrul Educatiei Nationale;
                 8. Ministrul Cultelor si Artelor;
                 9. Ministrul Lucrarilor Publice si al Comunicatiilor;
                10. Ministrul Economiei Nationale;
                11. Ministrul Sanatatii si Asistentei Sociale;
                12. Ministrul Agriculturii si Domeniilor;
                13. Ministrul Propagandei Nationale;
                14. Comandantul Strajii Tarii;
                15. Secretaru General al Ministerului Apararii Nationale;
                16. Secretaru General al Ministerului Aerului si Marinei;
                17. Seful Marelui Stat Major al Armatei;
                18. Prefectul Politiei Capitalei;
                19. Inspectorul General al Jandarmeriei;
                20. Comandantul Corpului de Graniceri;
                21. Directorul General al C.F.R.;
                22. Inspectorul General al Pregatirii Premilitare;
                23. Primarul Municipiului Bucuresti;
                24. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei;
                25. Fostii directori generali si directori ai Societatii „Cultul Eroilor ”.
  Cu exceptia fostilor directori generali si directori ai Societatii „Cultul Eroilor” fiecare din membrii de drept se poate substitui printr-un delegat. In afara de membrii de drept aratati mai sus, Consiliul Superior de indrumare si control va putea coopta ca membri diferite personalitati dintre fostii inalti demnitari ai tarii sau persoanele care sau afirmat in mod deosebit ca se ocupa cu cinstire memoriei Eroilor. De asemenea se vor putea coopta ca membri doamnele care sint sotii de generali sau ofiteri superiori cazuti in razboi, sau in viata. Desemnarea membrilor cooptati se va face prin votul afirmativ a cel putin 2/3 din totalul voturilor exprimate. Consiliul Superior va mai coopta ca membrii si un arhitect diplomat, dupa propunerile ce se vor face de Directiunea generala a Asezamintului si care va fi de drept Seful Serviciului arhitecturii Asezamintului.

Art.22- Atributiile Consiliului Superior de indrumare si control sint:
    a) Hotaraste directivele generale si normele de lucru, cu privire la organizarea si indrumarea Asezamintului;
    b) Examineaza si adopta bugetul Asezamintului si da descarcare de gestiune la sfirsitul fiecarui exercitiu bugetar;
    c) Hotaraste asupra oricaror chestiuni cu privire la cumpararea sau instrainarea de imobile, acceptarea de donatiuni, contractarea de imprumuturi si incheierea oricarei tranzactiuni, a carei valoare ar depasi suma de un milion lei;
    d) Orice alte atributiuni ce-i sint date prin legea de fata.

Art.23 – Convocarea Consiliului Superior se face de presedintele Asezamintului ori de cite ori este trebuinta si cel putin o data pe an. Consiliul Superior poate lucra valabil, oricare ar fi numarul membrilor prezenti; deciziile se iau cu majoritate de voturi, iar in caz de paritate, votul presedintelui decide. Directorul general sau subdirectorul general al Asezamintului vor prezenta Consiliului o dare de seama amanuntita asupra tuturor chestiunilor inscrise la ordinea de zi. Deciziile se consemneaza sub forma de procese-verbale inscrise intr-un registru special,ce se vor semna de presdintele Asezamintului, un membru delegat din cei de fata si de secretarul Consiliului, care este de drept seful serviciului contencios al Asezamintului.

Art.24 – Directiunea generala a Asezamintului este pusa sub conducerea unui director general care lucreaza sub ordinele directe ale presedintelui. Directorul general este ajutat de un subdirector general care il inlocuieste de drept in caz de absenta sau in atributiile ce i-au fost delegate de primul. Directorul general si subdirectorul general al Asezamintului sint numiti pe termen de sase ani, de Consiliul superior de indrumare si control, si nu sint supusi regimului prevazut de codul functionarilor publici. Modul lor de retribuire se fixsaza anual prin buget. Deciziunile de numire se vor semna de presedinte si se vor publica prin Monitorul Oficial.

Art.26 – Directiunea generala cuprinde urmatoarele servicii:
    a) Serviciul Secretariat, pentru lucrarile de secretariat, propaganda, personal, organizare si mobilizare, regisiratura si arhiva;
    b) Serviciul adminstrativ, pentru lucrarile privitoare la angajarea fondurilor a lucrarilor si control;
    c) Serviciul contabilitatii si ordonantarii pentru inregistrarea tuturor operatiunilor financiare, realizarea incasarilor, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor;
    d) Serviciul statistica si tehnic pentru chestiunile statistice si executarea lucrarilor pe teren;
    e) Serviciul contencios, pentru chestiunile de contencios si legislatie.
  Organizarea de amanunt a Serviciilor se va face potrivit unui regulament aprobat de consiliul superior de indrumare si control.

Art.27 – Personalul Asezamintului este numit, inaintat sau angajat prin decizia presedintelui, la propunerea directorului general. Deciziile de numire sau inaintare se vor publica in Monitorul Oficial. Functionarii Asezamintului numiti si definitivati sint asimilati functionarilor publici; ei sint supusi ierarhiei functionarilor de stat si vor fi platiti, dupa gradul si functiunile ce au, potrivit cu normele de salarizare pentru functia de stat. Ei se bucura de stabilitate, prin derogare de la legile cu dispozitii contrare celei de fata si beneficiaza de dreptul la pensiune, in conformitate cu prevederile legii generale de pensiuni din 1925, cu modificarile ei. Pentru fiecare din aceste functii Asezamintul va asigura si varsa Casei generale de pensii,inscriind in acest scop in bugetele sale anuale retinerile din salariile legale respective. La anii de serviciu, prestati cu retineri pentru pensii la Asezamint se va adauga in vederea stabilirii drepturilor la pensie si timpul sevit cu retineri pentru pensie, in orice alta functiune publica, fie anterior, fie posterior intervalului de timp servit la Asezamint. In afara de functionarii numiti conform celor prescrise mai sus, personalul Asezamintului va mai putea cuprinde functionari detasati din alte servicii ale statului, regii sau case autonome, cit si pensionarii sau alte persoane angajate pe termen limitat sau anumite lucrari pe baza de contracte. Situatia juridica a personalului angajat pe baza de contracte, cit si a personalului inferior de serviciu se reglementeaza in conformitate cu prevederile legii contractelor de munca.

Art.28 - Asezamitul National „ Regina Maria ” va aduce la indeplinire lucrarile ce-i sint incerdintate, prin legea de fata cu sprijinul si sub auspiciile Ministerului Apararii Nationale.

Art.29 – Personalul militar si civil, pe care Ministerul Apararii Nationale il pune la dispozitia Asezamintulu , se va stabili anual prin legea bugetara, acest personal avind a fi considerat ca facind parte din cadrele Asezamitului. Pentru militari, timpul servit in cadrul Asezamitului se va considera ca stagiu efectiv pentru inaintarea in conditiunile art. 60 din Legea Inaintarilor in Armata. Tot astfel se vor considera si functionarii detasati din diferitele servicii ale Statului, regii sau case autonome.

Art.30 – Personalul civil este pus sub jurisdictia disciplinara a Presedintelui si Directiei Generale al Asezamintului, in conditiile statornicite prin codul functionarilor publici. Comisia de disciplina pentru judecarea acestor functionari, in cazurile prevazute de cod, este aceea a Ministerului Apararii Nationale. Masurile disciplinare contra personalului militar, cu exceptia gradelor inferioare se vor lua de Ministerul Apararii Nationale, dupa cererea directorului general al Asezamintului.

Art.31 – In timp de campanie Asezamitul National „Regina Maria pentru Cultul Eroilor”, cu tot personalul si materialul sau trece sub ordinele directe ale Ministerului Apararii Nationale.


CAPITOLUL VI
SERVICII LOCALE DE EXECUTIE

Art.32 - Serviciile locale de executie pentru aducerea la indeplinire a tutror lucrarilor si dispozitiunilor legii de fata sunt:
    a) La tinuturi: Seviciul de mobilizare si organizarea natiunii si teritoriului pentru razboi, prevazut de art. 123 din legea adminstrativa din 14 August 1938;
    b) La judete si comunele urbane: Biroul de mobilizare si organizare a natiunii si teritoriului pentru razboi, ce functioneaza pe linga mentionatele cirscumcriptii teritoriale, pe temeiul art. 102 si 122 din legea adminstrativa din 14 August 1938;
    c) La comunele rurale: primariile si posturile de jandarmi.
  Toate serviciile mentionate la al. a si b, de mai sus vor cuprinde in organizarea lor o subdiviziune, care va avea in atributiunea sa toate chestiunile privitoare la mormintele si operele comemorative de razboi. Asezamitul National ” Regina Maria pentru Cultul Eroilor” va pune la dispozitia acestor servicii locale de executie, toate actele si stiintele necesare in vederea ocrotirii si pastrarii mormintelor si operelor comemorative de razboi, in conformitate cu prevederile legii de fata. Toate lucrarile privitoare la mormintele si operele comemorative de razboi, se vor face potrivit normelor ce se vor da de Asezamitul National ” Regina Maria ”, si sub controlul acestuia.

Art.33 - Srviciile locale de executie sunt obligate sa asigure intretinerea si paza mormintelor, cimitirelor si operelor comemorative de razboi situate in circumscriptiile lor teritoriale cu concursul garnizoanelor si al formatiunilor preliminare locale. Acoperirea cheltuielilor necesare in scopul de mai sus, se va face din fondurile ce se vor evalua si aloca annual din bugetele comunelor printre cheltuielile obligatorii, a articolelor speciale, cu titlu de subventie pentru Asezamitul National ” Regina Maria ” in conformitate cu dispozitiunile art.176, capitolul 10, pct. II, al. 5 din legea adminstrativa din 14 August 1938. Daca comunele vor omite a aloca aceste sume in bugetul lor, organele tutelare legale, indreptatite a aproba aceste bugete, le vor trece din oficiu, luind ca baza incasarile exercitiului precedent. Aceste subventii se vor ordonanta si plati de catre comune direct pe numele Asezamitului National ” Regina Maria pentru Cultul Eroilor” de la articolele respective, lunar in cote egale. Asezamitul National „ Regina Maria ”, va distribui apoi aceste sume serviciilor locale de executie in raport cu nevoile si lucrarile de efectuat, ce se vor justifica de serviciile locale de executie.

Art.34 – Toate autoritatile, institutiile si serviciile de Stat sint obligate sa dea tot sprijinul lor, ca autoritatile cit si prin mijloacele materiale, pentru aplicarea acestei legi.

Art. 35 – Serviciile tehnice locale sint obligate sa intocmeasca la cererea Asezamitului National „Regina Maria ”, sau a serviciilor locale de executie aratate la art. 32 planurile si devizele necesare pentru lucrarile privitoare la mormintele si operele comemorative de razboi, cit si sa supravegheze executarea acestor lucrari si sa procedeze la receptionarea acestora.


CAPITOLUL VII
ORGANIZAREA FINANCIARA

Art.36 – Pentru a se asigura aducerea la indeplinire a tuturor lucrarilor si dispozitiunilor prevazute in legea de fata, se aloca Asezamitului National „ Regina Maria pentru Cultul Eroilor” o subventie anuala de 8.000.000 lei, cuantum la care se fixeaza dreptul de participatie al Asezamintului asupra incasarilor ce se cuveneau din timbrul de asistenta sociala si cota de 2 % din impozitele pe spectacole. Mentionata subventie se va ordonanta si plati de Ministerul de Finante, din cote egale, conform art. 69 din legea C.P.

Art.37 – Veniturile Asezamintului mai pot proveni din:
    a) Subventii acordate ad-hoc de catre Stat si comune;
    b) Donatii si Legate;
    c) Venitul colectei publice, ce se va organiza in intreaga tara, in fiecare an de „Ziua Eroilor”, de catre si in folosul Asezamitului National „Regina Maria ”, pentru Cultul Eroilor;
    d) Venitul diferitelor exploatari intreprinse de Asezamint;
    e) Ofrande acordate de institutiuni sau particulari cit si orice alte venituri intimplatoare.
  Asezamintul este autorizat sa primeasca si orice alte ofrande de materiale sau mina de lucru.

Art.38 – Administrarea si contabilizarea averii Asezamintului se vor face prin derogare de la legea contabilitatii publice in conformitate cu dispozitiile legii de fata.

Art.39 – Toate operatiile in legatura cu minuirea si administrarea averii Asezamintului vor fi inregistrate pe data efectuarii lor, in registrele respective, dupa normele contabilitatii comerciale in partida dubla.

Art. 40 – Nici o operatie in administrarea averii Asezamintului nu va putea fi efectuata fara aprobarea prealabila a presedintelui, al directorului general al Asezamintului, sau a subdirectorului general, in limitele puterilor ce i-au fost delegate. Functionarea valorii angajamentelor este interzisa. Controlul preventiv asupra angajarii si justei imputari a cheltuielilor se va executa de catre directorul serviciului contabilitatii. In caz de refuz de viza comisia de control, instituita prin art. 65 din legea de fata, va decide in utima instanta.

Art.41 – Pentru orice suma incasata sau platita se va intocmi un act justificativ.

Art.42 – Orice act de administratie, facut cu calcarea vreuneia din dispzitiile legii de fata, este nul si angajaza raspunderea solidara a directorului general, impreuna cu a tuturor subordonatilor sai, participanti sub orice forma, la propunerea, producerea si executarea acelui act.

Art.43 – Realizarea incasarilor si efectuarea platilor se vor face de casier, sub controlul direct al directorului general si subdirectorului general al Asezamintului, cat si al directorului Serviciului contabilitatii si ordonantarii, care sunt soldar responsabili, nemarginit, cu casierul de toate aceste operatii.

Art.44 – Incasarile oricare ar fi provenienta lor, vor fi facute venit in intregimea lor si inregistrate la articolele respective din buget. Cheltuielile facute cu incasarea veniturilor vor figura intre cheltuieli, neputind fi scazute in nici un caz din venituri.

Art.45 – Orice materiale, intrate sau iesite din patrimoniul Asezamintului, vor fi de asemenea inregistrate pe data efectuarii opratiilor, evaluarea lor facindu-se pe pretul zilei de cumparare, in caz de primiri, si pe acela al confectionarii sau achizitionarii, incaz de iesiri.

Art.46 – Nici un gestionar in bani sau materii nu va putea fi descarcat de deficitul constatat asupra-i sub nici un cuvint, nici chiar sub acela ca i s-au furat sau pierdut banii sau materialele, de nu va justifica ca furtul sau pierderea provin dintr-o cauza de forta majora. In asemenea cazuri, descarcarea de gestiune se va da de catre Consiliul superior de indrumare si control numai pe baza avizului motivat si conform al Comisiei de control.

Art.47 – Pentru toate veniturile si cheltuielile anuale se va intocmi un buget, ce va fi supus spre aprobare Consiliul superior de indrumare si control. Bugetul se va intocmi pe capitole si articole, atat la venituri cat si la cheltuieli. La venituri se va specifica provenienta lor, iar la cheltuieli se vor trece distinct sumele pentru lucrari, materiale personal si cheltuieli generale.

Art.48 – Anul financiar incepe la 1 Aprilie si se sfirseste la 31 Martie al fiecarui an. Fiecare an financiar da nastere unui exercitiu, iar fiecare exercitiu formeaza obiectul unui buget,unui bilant si a unui cont in gestiune. Primul an financiar se va socoti de la punerea in aplicare a prezentei legi si pina la 31 Martie 1941.

Art.49 – Perioada de exercitiu a unui buget cuprinde anul financiar la care el se aplica. Astfel, implinirea operatiunilor privitoare la incasarea veniturilor, regularea creditelor, lichidarea si plata cheltuielilor din exercitiul respectiv, trebuiesc efectuate pina cel mai tirziu la finele anului financiar. Sumele ramase disponibile se vor afecta bugetului anului viitor, intr-un articol special la venituri sau vor servi pentru plata creditelor din exercitiul inchis.

Art.50 – Punerea in aplicare definitiva a bugetului se va face numai dupa aprobarea sa de catre Consiliul superior de indrumare si control. Pina la aceasta data, aplicarea bugetului se va face in mod provizoriu si fara ca cheltuielile ordonantate pentru fiecare luna sa poata fi mai mari ca 1/12 din totalul prevederilor bugetare ale anului precedent.

Art.51 – Pentru orice suma incasata, se va libera chitanta dintr-un carnet cu matca, semnata de casier. Chitanta va cuprinde un numar de ordine, numele, prenumele si domiciliul depunatorului, suma depusa, in cifre si in litere,natura depunerii si articolul bugetar la care se inregistreaza venitul. Actul in baza caruia s-a efectuat incasarea va fi vizat de casier si de directorul serviciului contabilitatii si ordonantarii, facindu-se mentiune de nr. chitantei si va fi pastrat la dosarul de piese justificative respectiv.

Art.52 – Fondurile cit si orice alte valori se pastreaza de casier, sau se vor depune spre fructificare sau pastrare la un institut de credit, ce se va desemna de ctre presedintele Asezamintlui.

Art.53 – Nici o cheltuiala nu se va putea angaja, decit in marginile creditelor admise sau a creditelor extraordinare, creditelor bugetare, chiar daca bugetul inregistreaza excedente. Cheltuielile pentru lucrari sau achizitionari de materiale pot fi majorate, dar numai la concurenta excedentelor efectiv realizate.

Art.54 – Creditele deschise prin bugete anuale pentru cheltuielile unui exercitiu, nu pot fi intrebuintate la cheltuielile altui exercitiu.

Art.55 - Cind creditele deschise prin bugetele anuale nu sint suficiente pentru a acoperi trebuintele lucrarilor la care sunt efectuate, se vor putea deschide credite suplimentare, iar pentru lucrarile a caror urgenta este dovedita si care n-au putut fi prevazute in buget, se vor putea deschide credite extraordinare. Crditele suplimentare cit si cele extraordinare se vor putea deschide din limita fondurilor anume prevazute pentru acestea din buget, sau a fondurilor efectiv realizate. Aprobarea de deschideri de crdite suplimentare si extraordinare se da de catre presedintele Asezamintlui sub rezerva ratificariiulterioare a Consiliului superior de indrumare si control.

Art.56 – Cheltuielile, inaite de a fi lichidate si ordonantate, trebuiesc sa fie aprobate si angajate in limita creditelor deschise prin buget. Aprobarea si angajarea cheltuielilor, pina la suma de 100.000 lei se face de directorul general al Asezamintlui sau de subdirectorul general. Aprobarea si angajarea cheltuielilor superioare sumei de 100.000 lei se face de catre presedintele Asezamintlui sau de catre un membru al Consiliului superior, delegat in acest scop de presedinte.

Art.57 – Cheltuielile aprobate si angajate conform celor prescrise la articolul precedent, inainte de a fi platite, trebuie sa fie lichidate si ordonantate. Lichidarea si ordonantarea se face de directorul general sau de subdirectorul general in limita delegatiei data de directorul general.

Art.58 – Fiecare lichidare si ordonantare trebuie sa fie sprijinita pe acte justificative, in care sa se arate natura si cuantumul cheltuielilor. Salariile si oricare alte retributii cuvenite personalului se vor lichida si ordonanta prin statele de plata inlimita prevederilor bugetare. Lichidarea si ordonantarea platilor de materiale sau lucrari se va face pe baza de acte si procese-verbale de receptie, ce se vor alatura la ordinele de plata. Se excepteaza de la obligativitatea receptiei furniturilor de cancelarie, cit si oricare cheltuieli marunte pentru intretinere, incalzit, iluminat etc., pentru care se vor alatura numai actele justificative respective.

Art.59 – Pentru orice cheltuieli care depasesc suma de 50.000 lei se vor cere oferte inchise, la zi si ora fixa de la cel putin trei ofertanti. Ofertele se vor deschide in fata delegatului Asezamintului si a ofertantilor, iar rezultatul se va consemna intr-un proces-verbal, semnat de toti cei de fata. Rezultatul licitatiei se aproba definitiv de directorul general daca suma nu intrece 100.000 lei sau de presedinte, in cazul in care aceasta suma este depasita. Contractele prin buna invoiala nu se pot incheia decit pina la valoarea de 50.000 lei.

Art.60 – Aprovizionarea cu materiale si executarea lucrarilor in cazurile cind acestea s-au dat prin licitatie asa cum se arata la art. precedent, se face numai prin contract. In contract se vor specifica lamurit: cuantumul si natura materialelor sau lucrarilor, conditiile tehnice de indeplinit, preturile unitare si globale, locul si modalitatea predarii si receptiei, modalitatea platii, clauzele pentru despagubiri in caz de neexecutare a contractului de catre ofertant etc. Prin contracte nu se va putea stipula insa plata de dobinzi, comisioane sau avansuri in folosul intreprinzatorilor sau furnizorilor. Se vor putea da insa aconturi pentru servicii efectuate sau materiale aprovizionate sau predate. Aconturile nu vor putea trece insumate, peste 5 parti din 6 din lucrarile furniturilor sau transporturile efectuate, spre a ramine o garantie pina la receptionare.

Art.61 – Pentru orice plata se va emite un ordin de plata, semnat de cel indreptatit sa aprobe lichidarea sau delegatul sau. Ordinul de plata va cuprinde: un nr. de ordine, data, suma de plata in cifre si litere, articolul bugetar respectiv, numele si domiciliul beneficiarului, natura cheltuielilor pentru care se face plata si actele justificative sprijinitoare. Pentru control, ordinele de plata se vor emite din carnet cu matca, matca raminind in pastrarea Serviciului contabilitatii si ordonantarii, iar virful cu actele justificative vor fi incredintate casierului.

Art.62 – La sfirsitul fiecarui an financiar, se va incheia un bilant, pe baza inventarului si a registrului jurnal. Bilantul va cuprinde incele doua parti distincte ale sale activul si pasivul Asezamintului, dupa normele contabilitatii comerciale.

Art.63 – Bilantul si contul de gestiune vor fi supuse aprobarii anuale a Consiliului Superior de indrumare si control, care va decide apoi asupra descarcarii de gestiune. In cazul cind Consiliului Superior de indrumare si control nu va acorda descarcare de gestiune, functionarii implicati vor fi trimisi in judecata Inaltii Curti de Conturi.

Art.64 – NU ESTE IN MATERIAL.

Art.65 – Controlul gestiunii se va face de o comisie compusa din 4 membrii si anume: un referendar- sef al Inaltei Curti de Conturi, Directorul serviciului contabilitatii si ordonantarii din Ministerul de Finante sau loctiitorul sau, un expert contabil si un ofiter general sau superior din rezerva armatei, acestia doi din urma fiind desemnati de Consiliului Superior de indrumare si control pe timp de 3 ani. Comisia de control va lucra sub presedentia directorului contabilitatii si ordonantarii din Ministerul de Finante sau, in lipsa acestuia, a delegatului Inaltei Curti de Conturi. Comisia va putea lucra valabil cu cel putin 3 membri, iar deciziile se vor lua cu majoritate de voturi, in caz de paritate, votul presedintelui decide.

Art.66 - Atributile comisiei de control sint:
    a) Sa supravegheze contabilitatea si sa controleze regulata tinere a scriptelor pe temeiul pieselor justificative atit in ceea ce priveste incasarile, cit si cheltuielile;
    b) Sa faca pe neasteptate inspectii in casa, cel putin o data pe trimestru;
    c) Sa verifice inventarul, bilantul si contul de gestiune, ce se vor intocmi la sfirsitul fiecarui an financiar;
    d) Sa vegheze ca minuirea si administrarea fondurilor sa se faca conform dispozitiilor legii de fata.
  La finele fiecarui an financiar, comisia de control va intocmi un proces-verbal de verificare a intrgii gestiuni si averi a Asezamintului. Acest proces-verbal va fi adus la cunostinta Consiliului Superior de indrumare si control printr-un raport special, prin care va pune concluziile ce va crede de cuviinta cu privire la descarcarea de gestiune a organelor de administratie.


CAPITOLUL VIII
DISPOZITIUNI DIVERSE

Art.67 - Asezamitul National „ Regina Maria pentru Cultul Eroilor” si serviciile componente sint scutite de plata oricaror impozite sau taxe, de orice natura, catre Stat, judet si comune. De asemenea Asezamintul este scutit de orice taxe de timbru fix si proportional, ce ar trebui platite potrivit legii timbrului ca: petitiuni, actiuni, acte de procedura judiciara, conventiuni de tot felul, donatiuni legate de orice alte liberalitati, care ar fi facute de Asezamint pentru el, registre de contabilitate, chitante, borderouri etc.

Art.68 – Toate transporturile Asezamintului pentru materiale si persoane, in interes de serviciu, se vor face in contul Ministerului Apararii Nationale pe baza de foi de drum militare. Personalul civil al Asezamintului se bucura de aceleasi reduceri pe C.F.R., N.F.R., si S.N.R. ca si functionarii Ministerului Apararii Nationale, care va elibera si carnetele de identitate ale acestui personal.


CAPITOLUL IX
SANCTIUNI SI PENALITATI

Art.69 – Se vor pedepsi cu amenzi de la 2.000 la 10.000 lei urmatoarele infractiuni:
    a) Stramutarea sau modificarea operelor comemorative si mormintele de razboi izolate sau grupate, fara autorizatia Asezamitului National „ Regina Maria pentru Cultul Eroilor”;
    b) Impiedicarea lucrarilor de intretinere si reconstructie a mormintelor si cimitirelor de razboi;
    c) Murdarirea operelor comemorative de razboi, a semnelor funerare, monumentelor cit si a oricaror constructiuni si instalatiuni din cimitire de razboi etc. aratate la Cap. I din Legea de fata.
    d) Introducera animalelor in cimitire pentru pascut sau adapostit;
    e) Nesupravegherea animalelor si lasarea lor libera, cauzindu-se astfel murdarirea sau stricarea operelor comemorative de razboi, a semnelor funerare, monumentelor, constructiilor, instalatiilor si plantatiunilor din cimitirele de razboi etc., aratate la Cap. I din Legea de fata.

Art.70 – Orice profanare, disrtugere sau vatamare a mormintelor, operelor comemorative de razboi care potrivit Art.5 din Legea de fata sint declarate ca monumente publice, este clasificata ca delict si se va pedepsi cu inchisoare corectionala de la 3 luni la un an si cu amenda de la 2.000 la 20.000 lei.

Art.71 – Infractiunile prevazute in Legea de fata se vor constata si judeca de urgenta si cu precadere, potrivit prevederilor din codurile penal si de procedura penala ”Regele Carol al II-lea”. In afara de sanctiunile penale infractorii vor putea fi condamnati si la despagubiri civile fata de Asezamitul National „ Regina Maria pentru Cultul Eroilor” din Bucuresti, care va fi citata din oficiu, in calitate de parte civila.


CAPITOLUL X
DISPOZITIUNI TRANSITORII SI FINALE

Art.72 - Asezamitul National „ Regina Maria pentru Cultul Eroilor ”preia de plin drept, prin efectul legii de fata, intregul patrimoniu – activ si pasiv – al Societatii „Cultul Eroilor” astfel cum se va afla in fiinta pe data intrarii in vigoare a legii de fata. Societatea „Cultul Eroilor” considerindu-se ca dizolvata si lichidata de drept pe aceeasi data, fara nici o alta formalitate toate drepturile si obligatiile Societatii „Cultul Eroilor” trecind asupra Asezamitului. Patrimoniul trecut in gestiunea Asezamitului National „Regina Maria ” va fi cel specificat in bilantul si inventarul, ce se vor incheia pe data intrarii in vigoare a legii de fata de catre Societatea ”Cultul Eroilor”, comitetul central isi va constitui patrimonil initial al Asezamintului. Fondurile aflate asupra comitetelor statutare ale Societatii ”Cultul Eroilor” vor fi varsate de indata de detinatorii lor Asezamitului National „Regina Maria ” care le va utiliza cu precadere pentru lucrarile din regiunile de provenienta ale acestor fonduri, gestiunea acestor fonduri neputindu-se face pe viitor decit de Asezamitului National si in conformitate cu prevederile legii de fata. Descarcarea de gestiune pentru operatiunile Societatii ”Cultul Eroilor” pe timpul de la 1 Ianuarie 1939 si pina la data punerii in aplicare a legii de fata, se va da de Consiliul Superior de indrumare si control conform celor prescrise la Art.22 din legea de fata. Verificarea gestiunii pe tot intervalul de timp de la 1 Ianuarie 1939 si pina la data punerii in aplicare a legii de fata, se va face de comisia de control in functiune a Societatii ”Cultul Eroilor”. Comitetul central care va intocmi raportul sau catre Consiliul Superior de indrumare si control conform celor prescrise la alineatul ultim de sub Art.66 din legea de fata.

Art.73 – Pentru a se asigura imediata si neintrerupta aplicare a legii de fata, actualii directori generali si subdirector general al Societatii ”Cultul Eroilor”, Comitetul Central, sint confirmate de drept in functiunile echivalente ale Asezamitului National ” Regina Maria pentru Cultul Eroilor” pentru o perioada de 6 ani, socotiti de la punerea in aplicare a legii de fata. De asemeni sint confirmati de drept in functiunea de membrii ai comisiei de control, pe o perioada de 3 ani, socotiti de la punerea in aplicare a legii de fata si actualii 3 cenzori titulari ai Societatii ”Cultul Eroilor”, Comitetul central. Deciziunile de confirmare vor fi semnate de presedintele Asezamintului si se vor publica prin Monitorul Oficial.

Art.74 – Actualii functionari ai Societatii ”Cultul Eroilor”, Comitetul central care n-au atins limita de virsta prevazuta de legea generala a pensiunii trec de drept, cu incepere de la punerea in aplicare a legii de fata in serviciul Asezamitului National „Regina Maria ” pentru Cultul Eroilor, fiind confirmati in functiunile ce ocupa. Restul functionarilor Societatii ”Cultul Eroilor”, Comitetul central, vor putea fi mentinuti in serviciul Asezamintului in conditiunile Art.27, aln. ultim, din legea de fata.

Art.75 – Functionarii care indeplinesc conditiunile Art.1 de sub articolul precedent si care au o vechime in serviciu de cel putin 3 ani, vor fi incadrati si definitivati in cadrul Asezamintului prin derogare de la conditiunile generale de numire si incadrare prevazute de codul functionarlor Publici. Incadrarea se va face in categoriile si clasele corespunzatoare functionarilor ce indeplinesc si studiilor de specialitate ce au. Plata efectiva a salariilor ce s-ar cuveni functionarilor pe urma incadrarilor, va decurge de la data punerii in aplicare a legii de fata. Operatiunile de incadrare si definitivare se vor face de Directorul General a Asezamitului National ” Regina Maria pentru Cultul Eroilor” si vor fi aprobate de presedintele Asezamitului. Deciziunile de incadrare si definitivare vor cuprinde categoria, clasa si functiunea in care se face incadrarea si definitivarea, precum si datele de la care urmeaza sa se socoteasca vachimea de serviciu, in vederea stabilirii drepturilor la pensie pentru care urmeaza sa se verse ulterior retinerile pentru pensie. Deciziunile de incadrare si definitivare vor fi semnate de presedintele Asezamitului si se vor publica in Monitorul Oficial, ele constituind titlul legal de numire si incadrare al functionarilor respectivi.

Art.76 – Functionarii care vor fi incadrati si definitivati conform celor prescrise la art. precedente, beneficiaza de dispozitiunile legii generale de pensiuni si pentru timpul servit intr-o functiune la Societatea ” Mormintele eroilor căzuţi în război ”, denumita ulterior Societatatea ”Cultul Eroilor”, timpul util la pensiune urmind a se socoti de la data numirii lor in serviciul mentionatei societati sub conditiunea de a varsa retinerile legale pentru pensiune pe trecut, conform celor prescris mai jos. Retinerile de varsat pe trecut se vor stabili in conformitate cu prevederile legii de pensiuni, de catre Casa Generala de Pensiuni, pe baza deciziilor de incadrare si definitivare, prevazute de art. precedent si a tablourilor de salarii platite pe trecut, ce se vor inainta de Asezamitul National ” Regina Maria pentru Cultul Eroilor”. In acest scop, salariile platite pe trecut suszisilor functionari se vor asimila cu salariile corespunzatoare sau cele mai apropiate , din perioadele respective, platite functionarilor civili din Ministerul Apararii Nationale. De dreptul de a varsa retinerile pe trecut in conditiile prezentului art. se bucura si fostii functionari ai Societatatii „Cultul Eroilor”, care au trecut intre timp in alte servicii publice, unde li s-au facut retineri pentru pensie. Varsarea retinerilor datorate de functionari pe trecut, pina la intrarea in vigoare a legii de fata, se va face de functionarii respectivi sau de urmasii lor pentru intreg timpul servit fara retineri cel mai tirziu pina la introducerea cererii de inscriere la pensie, sub sanctiunea decaderiilor din drepturile ce li se cuveneau pe timpul pentru care trebuiau sa faca varsamintele pe trecut.
    Pentru acoperirea partiala a varsamintelor datorate de functionari pe trecut si stabilite conform celor prescrise mai sus, Asezamitul National ” Regina Maria pentru Cultul Eroilor”, va varsa Casei Generale de Pensiuni o subventie speciala, calculata la 1/9 asupra tuturor salariilor brute platite functionarilor respectivi, cu incepere de la 1 Ianuarie 1930 si pina la data punerii in aplicare a legii de fata, conform art. 1 din Legea nr. 223 publicata prin Monitorul Oficial nr. 288 din 25 Decembrie 1929. Inafara si peste subventia speciala de mai sus Asezamitul National „Regina Maria pentru Cultul Eroilor” va mai varsa Casei Generale de Pensiuni si contributiunile prevazute pentu institutiile publice, de Art.2 alin.2 din aceeasi lege, mentionata la alineatul precedent.
    Varsarea sumelor prevazute mai sus se vs face de Asezamitul National, in termen de 5 ani, de la data punerii in aplicare a legii de fata, in rate egale anuale. Functionarii intrind in prevederile art. de fata , sint obligati a cere Casei Generale de Pensiuni in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi, stabilirea cuantumurilor retinerilor ce au de varsat. La stabilirea acestor retineri se va tine seama de subventia speciala, ce se varsa de Asezamit incontul acestor retineri si care va servi la acoperirea retinerilor in mod proportional pentru fiecare functionar in parte. Actualii functionari, fosti reangajati in armata, cara n-au atins limita de virsta, prevazuta in legea generala de pensiuni, pentru functionari si sint pensionari ai statului, vor putea acumula la pensiune diferenta de salariu rezultata dintre pensiune si salariul la care au fost incadrati.
    Drepturile si obligatiunile prevazute in legea de fata pentru functionari, in ceea ce priveste pensionarea lor, se aplica si urmasilor acestora.

Art.77 – Toate dispozitiunile contrarii legii de fate sint si ramin abrogate. De asemeni, sint si ramin abrogate decretele legi nr. 4.106 din 1919 si nr. 1.693 din 1920, legea pentru cinstirea Eroilor cazuti din August 1920, cit si legea asupra mormintelor de razboi din Romania publicata in Monitorul Oficial nr. 119 din1927. Art. 78 – Un regulament va determina normele de amanunt pentru aplicarea legii de fata. Art.79- Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile dupa publicarea sa in Monitorul Oficial. Dispozitiunile art. 18 , 69 si 71 vor fi atasate in termen de 30 zile de la publicarea legiide fata, la toate primariile din tara.

Data in Bucuresti, la 27 Iulie 1940 Nr. 2533 (legea 424 / 01.08.1940)

CAROL II


Presedintele Consiliuli de Ministrii
ad-interim
General adj. Gh. Mihail

Ministrul Apararii Nationale
General de divizie
C. Niculescu

Minstrul Finantelor
ad-interim
Gh. Leon

Ministru de Justitie
Ion Gruia

Text cules de Locotenent-colonel (rz.) Tudorel Călin