A.N.C.E."R.M." - Filiala Judeţeană Constanţa

STATUTUL
ASOCIAŢIEI NAŢIONALE "CULTUL EROILOR"
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Asociaţia Naţională ”Cultul Eroilor” (A.N.C.E.) este o organizaţie patriotică şi democratică, apolitică, independentă, nonguvernamentală, nonprofit, constituită pe baza liberei adeziuni a persoanelor care doresc să perpetueze în conştiinţa cetăţenilor, sentimentele de adâncă recunoştinţă faţă de eroii şi martirii neamului, care s-au jertfit pe Altarul Patriei. Asociaţia Naţională ”Cultul Eroilor” este subiect de drept cu personalitate juridică, iar activităţile desfăşurate sunt de interes general.

Art.2 Asociaţia este continuatoarea no¬bilelor tradiţii ale ”Aşezământului Naţional «Regina Maria» pentru Cultul Eroilor” desfiinţat prin Decretul 48 din 29 mai 1948 şi ale Comitetului Naţional pentru Restaurarea şi îngri¬jirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor, înfiinţat prin Hotărârea judecătorească nr. 664 din 19 noiembrie 1991.

Art.3 Asociaţia are sediul central în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr. 124-126, sec¬tor 1. Sediul central poate fi schimbat în funcţie de necesităţi, prin hotărârea Biroul Executiv Central, sediile filialelor şi sub-filialelor din teritoriu se află în reşedinţele de judeţ, municipii, sectoare (în cazul municipiului Bucureşti), oraşe şi comune.
Durata de funcţionare a Asociaţiei este pe termen nedeterminat. Asociaţia are organ de presă propriu, revista ”România Eroică”.

Art.4 Asociaţia funcţionează sub patronajul de onoare al Ministerului Apărării Naţionale şi al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi colaborează cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, cu instituţiile de apărare şi ordine publică, de învăţământ, cultură şi culte, precum şi cu organizaţii, asociaţii, fundaţii şi alte instituţii care au preocupări similare.

Art.5 Scopul Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor”:
1. Identificarea, restaurarea, îngrijirea şi ocrotirea monumentelor, cimitirelor, edificiilor sau a altor construcţii şi lucrări pentru comemorarea eroilor căzuţi la datorie, fără nici o deosebire de religie sau origine etnică;
2. Participarea la construirea de noi monumente, troiţe, plăci comemorative, etc., în ţară şi străinătate, menite să eternizeze memoria eroilor căzuţi pentru întregirea şi apărarea neamului;
3. Cultivarea dragostei şi a ataşamentului faţă de Patrie şi idealurile sacre ale poporului român, a respectului faţă de simbolurile naţionale, a sentimentelor de recunoştinţă şi cinstire a înaintaşilor noştri care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a independenţei, integrităţii şi suveranităţii naţionale;
4. Atragerea tineretului la activitatea de îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative de război închinate eroilor şi martirilor neamului;
5. Organizarea şi participarea la activităţile închinate Zilei Eroilor, care se comemorează în fiecare an de ”Ziua înălţării Domnului”;
6. Mobilizarea cetăţenilor români şi străini din ţară şi din afară pentru a sprijini moral şi material activităţile Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor”;
7. Întocmirea împreună cu personalul primăriilor a ”Cărţii de Aur” în care vor fi nominalizaţi eroii şi martirii aparţinând municipiului, oraşului sau comunei respective care au căzut în luptă îndeplinind un serviciu comandat sau voluntar în interesul Statului Român. De asemenea în ”Cărţile de Aur” vor fi înscrişi toţi martirii care şi-au sfârşit viaţa în mod tragic, datorită actelor de violenţă ale inamicului;
8. Înaintarea de propuneri autorităţilor în drept, pentru ca numele unor eroi şi martiri să fie atribuite unor localităţi, străzi, pieţe, unităţi militare, instituţii de învăţământ etc.;
9. Revigorarea şi propagarea cultului eroismului românesc din toate timpurile, în rândul tineretului şcolar şi a maselor de cetăţeni de toate vârstele prin publicaţii, conferinţe, emisiuni radio, T.V., ceremonialuri militare şi religioase, etc.;
10. Atragerea artiştilor plastici pentru crearea unor opere de artă închinate eroilor şi martirilor neamului;
11. Colaborarea pe bază de reciprocitate, cu asociaţii şi organizaţii similare din străinătate pentru cinstirea memoriei eroilor şi martirilor căzuţi la datorie;
12. Atragerea de sponsori şi donatori pentru asigurarea de fonduri băneşti în scopul realizării obiectivelor propuse de Asociaţie;
13. Reprezentarea, apărarea şi sprijinirea intereselor legitime ale familiilor eroilor şi martirilor neamului.

Art.6 În întreaga sa activitate, Asociaţia va respecta legislaţia Statului Român în vigoare.


CAPITOLUL II
MEMBRII ASOCIAŢIEI - DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art.7 Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor" cuprinde membri şi membri de onoare. Poate fi membru al Asociaţiei orice cetăţean român sau străin, care recunoaşte statutul Asociaţiei, este înscris la una din filiale, sprijină activ îndeplinirea obiectivelor acesteia şi plăteşte cotizaţia de membru.
1. Membri de onoare pot fi:
- preşedinţii de Sub-filiale, Filiale şi ai Asociaţiei care au îndeplinit funcţiile în cel puţin două mandate;
- membrii Asociaţiei care timp îndelungat au îndeplinit funcţii de răspundere în Subfiliale, Filiale şi la nivel central şi s-au remarcat prin contribuţii deosebite în realizarea scopurilor Asociaţiei şi creşterea prestigiului acesteia;
- persoane fizice care nu sunt membrii, dar s-au remarcat prin contribuţii importante în scopul rezolvării obiectivelor Asociaţiei. Acestea pot lua parte ca invitaţi la activităţile Asociaţiei. Ele nu au obligaţia de a plăti cotizaţia de membru.
2. Veteranii de război, văduvele şi orfanii acestora pot fi la cerere membri ai Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor”, plata cotizaţiei fiind facultativă.
3. Primirea în rândurile membrilor se face de către Biroul Executiv al Filialelor şi Biroul Sub-filialelor, prin acordarea legitimaţiei tip cu semnătura şi ştampila acestora.
4. Nu pot fi membri ai Asociaţiei sau îşi pierd această calitate:
- persoanele condamnate pentru activităţi îndreptate împotriva siguranţei naţionale, profanarea de morminte şi opere comemorative de război sau pentru fapte infamante care aduc prejudicii prestigiului şi autorităţii Asociaţiei precum şi onoarei membrilor acesteia;
- cei care nu au achitat cotizaţia pe cel mult un an de zile. Aceste persoane îşi pot reprimi calitatea de membru odată cu plata cotizaţiei restante;
- de asemenea nu pot fi alese în organele de conducere centrale sau teritoriale, persoanele înscrise în partidele politice sau organizaţiile politice.
5. Retragerea calităţii de membru se face ori de câte ori este cazul de către Biroul Executiv al Filialei Judeţene şi Biroul Sub-filialei (la nivelul municipiului, sectorului, oraşului sau comunei). La nivelul central al Asociaţiei se face de către Biroul Executiv Central.
Calitatea de membru a Asociaţiei este personală, inalienabilă şi încetează prin demisie sau în caz de deces.
Evidenţa membrilor se va ţine într-un registru special.

Art.8 Drepturile membrilor Asociaţiei:
1. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
2. Să publice articole şi lucrări de specialitate în organul de presă al Asociaţiei sau în alte publicaţii centrale sau locale;
3. Să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Asociaţiei;
4. Să se adreseze autorităţilor competente în cazul în care au fost lezaţi în desfăşurarea normală a activităţilor;
5. Să participe la toate adunările, festivităţile şi acţiunile întreprinse de Asociaţie.

Art.9 Îndatoririle membrilor Asociaţiei:
1. Să cunoască şi să respecte prevederile statutului, acţionând pentru îndeplinirea ce¬rinţelor acestuia şi a hotărârilor organelor de conducere;
2. Să participe activ la realizarea sco¬purilor Asociaţiei;
3. Să plătească cotizaţia de membru şi să sprijine demersurile legitime ale Asociaţiei.


CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.10 Asociaţia Naţională ”Cultul Eroilor” este organizată pe baza principiului teritorial, fiind constituită din filialele judeţene şi a Municipiului Bucureşti, sub-filialele municipale, (de sectoare din capitală), orăşeneşti şi comunale de regulă, câte una în fiecare localitate. în Municipiul Bucureşti se va înfiinţa câte o filială în fiecare sector.
Filialele judeţene pot îndeplini şi atribuţiile sub-filialelor municipale sau orăşeneşti reşedinţă de judeţ.

Art.11 Organele centrale de conducere ale Asociaţiei sunt: Conferinţa Naţională, Consiliul Director al Asociaţiei, Biroul Executiv Central şi Comisia de Cenzori (cenzorul).

Art.12 Organele de conducere ale filialelor judeţene sunt: Adunarea Generală Judeţeană anuală, Consiliul Director al Filialei Judeţene, Biroul Executiv şi Comisia de Cenzori (cenzorul).

Art.13 Organele de conducere ale subfilialelor municipale, ale sectoarelor Capitalei, orăşeneşti şi comunale sunt: Adunarea Generală şi Biroul. Filialele Judeţene sunt coordonate de Consiliul Director şi Biroul Executiv Central, iar Sub-filialele teritoriale de către Consiliul Director Judeţean. Hotărârile acestora trebuie îndeplinite în mod obligatoriu.

Art.14 Conferinţele şi adunările generale, pot alege ca preşedinţi de onoare unele personalităţi care s-au remarcat în mod deosebit în activitatea Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor” şi contribuie în mod activ la îndeplinirea scopului Asociaţiei.

Art.15 Structurile de conducere de pe întreaga scară ierarhică îşi desfăşoară activitatea şi adoptă hotărâri în mod democratic, pe baza votului deschis, liber exprimat. Hotărârile adoptate de organele de conducere ale Asociaţiei sunt obligatorii pentru toate filialele, sub¬filialele şi pentru toţi membrii acestora, indiferent de poziţia personală exprimată verbal sau scris.
Orice conferinţă sau adunare este statutară, atunci când prezenţa membrilor săi este asigurată în procent de 50% plus unul, iar hotărârile pot fi adoptate numai cu votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul celor prezenţi.
În cazul când nu se întruneşte numărul de 50% plus unu din cei convocaţi se organizează o nouă adunare după 20 de zile, hotărârile lu- ându-se cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
Normele de reprezentare la conferinţe şi adunări se stabilesc de către Biroul Executiv Central pentru Conferinţa Naţională şi Consiliul Director al filialei judeţene pentru conferinţele din cadrul judeţului respectiv.

Art.16 Conferinţa Naţională este forul suprem de conducere al Asociaţiei care se convoacă la interval de patru ani şi se constituie din: preşedinţii Filialelor Judeţene care sunt membri în exerciţiu ai Consiliului Director şi din membrii Biroului Executiv Central. Toţi au drept de vot.
La Conferinţă pot participa ca invitaţi persoanele stabilite de Biroul Executiv Central.

Art.17 Conferinţa Naţională are următoarele atribuţiuni:
1. Alege odată la 4 ani, prin vot deschis Consiliul Director, Biroul Executiv Central, organul de execuţie al Asociaţiei şi numeşte Comisia de Cenzori (cenzorul);
2. Adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală;
3. Analizează activitatea desfăşurată de Biroul Executiv Central şi conducerile filialelor şi hotărăşte măsurile care se impun pentru bunul mers al Asociaţiei;
4. Stabileşte cuantumul cotizaţiei lunare şi a contribuţiei băneşti de înscriere ca membru;
5. Stabileşte programele cu principalele activităţi şi obiective ale Asociaţiei pentru anul următor şi în perspectivă.
6. Aprobă înfiinţarea de filiale locale;
7. Hotărăşte, când este cazul, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei sau a filialelor, stabileşte destinaţia bunurilor după lichidare conform reglementărilor legale în vigoare;
8. Adoptă când este necesar modificări sau completări la statutul Asociaţiei.
Pentru rezolvarea unor probleme foarte importante sau urgente, poate fi convocată Conferinţa Naţională Extraordinară la cererea a cel puţin 1/3 din numărul filialelor judeţene sau la iniţiativa Consiliului Director.

Art.18 Consiliul Director al Asociaţiei este organul care exercită conducerea şi este format din: Biroul Executiv Central, preşedinţii filialelor judeţene şi 6-8 membrii supleanţi.
În Consiliul Director pot fi alese şi persoane din afara Asociaţiei care s-au remarcat prin contribuţia acestora la îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile de activitate.
Preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul executiv ai Consiliului Director deţin aceleaşi funcţii şi în Biroul Executiv Central şi conduc întreaga activitate a Asociaţiei, acest principiu fiind valabil pe întreaga scară ierarhică.
La descompletarea Consiliului Director, acesta se completează din rândul membrilor supleanţi.

Art.19 Consiliul Director al Asociaţiei se convoacă anual în cadrul Adunării Generale şi are următoarele atribuţiuni:
1. Prezintă raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
2. Analizează modul de aplicare a statutului si asigura punerea in aplicare a hotărârilor Conferinţei Naţionale;
3. Analizează activitatea desfăşurată de aparatul şi departamentele de lucru ale Asociaţiei, precum şi de filialele judeţene;
4. Poate infirma alegerea în organele de conducere ale filialelor judeţene a unor persoane care au încălcat statutul Asociaţiei şi au comis abateri care au dus la compromiterea acestora precum şi a Asociaţiei;
5. Stabileşte proiectul planului de activitate anual si de perspectiva;
6. Aprobă documentele cu propuneri de înfiinţare de noi filiale ale A.N.C.E. si ia masuri pentru monitorizarea filialelor cu activitate necorespunzătoare;
7. Stabileşte organigrama Biroului Executiv Central si atribuţiile departamentelor de lucru ale Asociaţiei;
8. Întocmeşte propuneri de modificare şi completare a prevederilor statutului pe care le prezintă pentru rezolvare la Conferinţa Naţională;
9. Participă periodic şi de câte ori e nevoie la conferinţele, adunările şi activităţile filialelor judeţene, municipale, de sector, orăşeneşti;
10. Organizează Conferinţele Naţionale ale Asociaţiei, stabileşte ordinea de zi, pregăteşte documentele necesare desfăşurării lor;
11. Acordă titlul de "membru de onoare" persoanelor care s-au distins în activitatea de realizare a scopurilor Asociaţiei din proprie iniţiativă sau la propunerea Consiliului Director al Filialelor judeţene, acordă diplome, insigne, ecusoane, recompense băneşti, etc.;
12. Atunci când unii membri ai Asociaţiei încalcă prevederile statutului sau comit abateri care lezează demnitatea şi onoarea acestora precum şi a Asociaţiei, ia măsuri de îndepărtare a lor din funcţie sau din rândul membrilor acesteia;
13. Ia măsuri de retragere a calităţii de membru al Asociaţiei sau eliberarea din funcţie a persoanelor care încalcă prevederile statutului şi comit abateri care lezează demnitatea şi onoarea acestora precum şi a Asociaţiei, ori de câte ori este nevoie;
14. Analizează activitatea redacţiei revistei „România Eroică" şi recomandă luarea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acesteia.

Art.20 Pentru îndeplinirea îndatoririlor sale, Biroul Executiv Central asigură conducerea curentă a Asociaţiei între şedinţele Consiliului Director, întrunindu-se odată pe lună şi ori de câte ori este nevoie şi este compus din 15 membrii şi 4 membrii supleanţi astfel.
Acesta îndeplineşte următoarele atribuţiuni:
1. Conduce şi analizează activitatea şi modul de respectare a prevederilor statutului Asociaţiei de către filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti şi intervine ori de câte ori este nevoie, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor statutului, a hotărârilor Conferinţei Naţionale şi a celor proprii şi face recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii;
2. Propune Consiliului Director organizarea departamentelor de lucru şi atribuţiunile acestora;
3. Lunar şi ori de câte ori este nevoie face analiza activităţii proprii privind îndeplinirea obiectivelor din planul anual cu activităţile Asociaţiei;
4. Întocmeşte proiectul planului anual cu principalele activităţi şi de perspectivă al Asociaţiei;
5. Participă la adunările generale şi activităţile filialelor judeţene şi a subfilialelor şi menţine legătura permanentă cu acestea fiind informat despre activităţile desfăşurate de acestea;
6. Organizează Conferinţa Naţională, adunările anuale ale Consiliului Director şi şedinţele de lucru lunare proprii ori de câte ori este nevoie, stabilind ordinea de zi şi pregăteşte documentele necesare desfăşurării lor;
7. Acordă şi aprobă statutul de "preşedinte de onoare" şi de "membru de onoare" persoanelor prevăzute la art. 7, aliniatul 2, precum şi diplome, insigne, fanioane, ecusoane, recompense băneşti membrilor precum şi unor persoane din afara Asociaţiei cu merite deosebite;
8. Coordonează activitatea compartimentului economico-financiar al Asociaţiei;
9. Ţine evidenţa patrimoniului asociaţiei;
10. Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, pe care le supune aprobării Consiliului Director şi în situaţii de urgenţă adunării Biroului Executiv Central;
11. Acţionează pentru atragerea de fonduri din cotizaţii, sponsorizări, donaţii, editarea de publicaţii, pliante, cocarde, emisiuni de timbre, insigne, medalii şi alte surse de venituri;
12. Coordonează editarea trimestrială a revistei "România Eroică" şi a altor publicaţii ale Asociaţiei;
13. Reprezintă Asociaţia prin preşedinte sau prim-vicepreşedinte, înlocuitorul legal al acestuia, sau altă persoană împuternicită, în relaţiile cu Ministerul Apărării şi Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, precum şi cu autorităţile şi instituţiile administraţiei de stat şi cu asociaţiile similare din ţară şi străinătate.

Art.21 In cadrul Biroul Executiv Central şi al filialelor judeţene se vor forma departamente de activitate pe următoarele domenii:
1. Relaţii cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, autorităţile de conducere ale statului, administraţiei publice centrale si locale precum si cu agenţii economici de stat sau privaţi;
2. Relaţii cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu unităţile militare din cadrul a- cestora, cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război şi Asociaţiile Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere pentru organizarea activităţilor de cinstire a eroilor neamului;
3. Relaţii cu Biserica Ortodoxa Romana şi cu alte confesiuni religioase recunoscute de conducerea Statului Român;
4. Probleme de patrimoniu, identificarea si restaurarea monumentelor si cimitirelor eroilor;
5. Relaţii cu instituţiile de învăţământ, cultură, culte, tineret;
6. Relaţii cu posturile de radio si T.V., presa centrală şi locală;
7. Activităţi de protocol si relaţii cu asociaţii similare din ţară şi străinătate;
8. Consultanta juridica, probleme economico-financiare;
9. Comisia de cenzori (cenzorul) se numeşte de Conferita Naţionala şi face parte din structurile de conducere ale Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor”, având ca sarcină controlul activităţii financiar-contabile la toate nivelurile.

Art.22 Comisia de cenzori este formată din 1-3 membri din care unul este preşedinte şi 1-2 membri supleanţi; membrii comisiei de cenzori nu pot îndeplini şi alte funcţii în structurile de conducere ale asociaţiei.
Atribuţiile comisiei de cenzori sunt:
1. Verifică semestrial activitatea gestionară şi financiar contabilă;
2. Verifică realizarea fondurilor băneşti şi modul utilizării acestora în conformitate cu bugetul şi respectarea întocmai a legislaţiei în domeniu;
3. Verifică legalitatea existenţei documentelor privind procedura, execuţia şi lichidarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere, etc.;
4. Verifică reclamaţiile şi sesizările cu privire la activitatea economico -financiară.

Art.23 Filiala judeţeană ”Cultul Eroilor” constituie elementul de bază din structura Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor”, reprezentând membrii de pe teritoriul judeţului respectiv. Toate sub-filialele municipale, de sector, orăşeneşti şi comunale din compunerea judeţului fac parte din structurile filialelor judeţene.
Sub-filialele din compunerea judeţelor dispun de autonomie în luarea hotărârilor cu respectarea prevederilor din statut, cu dreptul de a avea relaţii nemijlocite cu reprezentanţii instituţiilor de apărare şi ordine publică, ai Bisericii Ortodoxe Române, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile culturale, de învăţământ, muzee, etc., de pe teritoriul judeţului respectiv. Acestea vor avea sediul în clădirile Centrului Militar Judeţean, Cercului Militar sau în alte instituţii de stat.

Art.24 Organul de conducere pe plan teritorial este Adunarea Generală.Ea este constituită din preşedinţii filialelor municipale, orăşeneşti şi comunale, delegaţi aleşi în adunările generale ale filialelor, precum şi din membrii Biroului Executiv Judeţean.
Adunarea Generală se convoacă anual şi are următoarele atribuţii:
1. Analizează activitatea desfăşurată de filiala judeţeană şi de membrii Biroului Executiv;
2. Stabileşte obiectivele concrete ale activităţii pe o perioadă de un an, ţinând cont şi de obiectivele stabilite de Biroul Executiv Central;
3. Intervine la autorităţile publice locale, pentru acordarea numelui de eroi unor străzi, şcoli, pieţe, staţii de cale ferată, unităţi militare, etc. din localităţile de pe raza de competenţă;
4. Alege odată la patru ani membrii Biroului Executiv Judeţean şi ai Comisiei de cenzori;
5. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală a filialei;
6. Alege delegaţii la Conferinţa Naţională;
7. În caz de necesitate,'la cererea a 1/3 din numărul filialelor sau la iniţiativa Biroului Executiv Judeţean, se convoacă adunarea extraordinară;
8. La adunările judeţene pot participa şi invitaţi;
9. La baza obţinerii personalităţii juri dice a filialelor judeţene şi a municipiului Bn cureşti stă prezentul Statut al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor"

Art.25 Consiliul Director Judeţean este organul de conducere dintre adunările generale şi se compune din cel mult 15 membrii şi 4-6 membrii supleanţi. Acesta se întruneşte ori de câte ori este nevoie, fără a depăşi intervalul de trei luni. Preşedintele, prim-vicepreşedin- tele, 3 vicepreşedinţi şi secretarul executiv deţin aceleaşi funcţii în Biroul Executiv. Preşedintele este şi preşedintele filialei judeţene;
Consiliul are următoarele atribuţiuni:
1. Îndrumă şi analizează anual activitatea membrilor filialei;
2. Duce la îndeplinire hotărârile structurilor de conducere superioare precum şi a propriilor hotărâri;
3. La descompletarea Consiliului Director Judeţean ia măsuri de completare cu membrii din rândul membrilor supleanţi;
4. Poate infirma alegerea în subfilialele locale a unor persoane care au comis abateri de la statut, care au dus la compromiterea Asociaţiei.
În Consiliul Director Judeţean pot fi alese şi personalităţi din afara Asociaţiei în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
Consiliul Director Judeţean poate împuternici o persoană din rândurile sale, care să exercite funcţia de director cu atribuţii executive similare celor prevăzute la Art.20

Art.26 Biroul Executiv asigură conducerea curentă a filialei şi se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie.
1. Se compune din 9 membri şi 3 membri supleanţi - din acest număr făcând parte: preşedintele, prim-vicepreşedintele, 3-4 vicepreşedinţi, secretarul executiv;
2. Organizează şi conduce adunările generale şi şedinţele Consiliului Director Judeţean şi ale aparatului propriu;
3. Întocmeşte programul de activitate propriu;
4. Face înscrieri de noi membrii, întocmeşte carnetele de membru şi ţine evidenţa acestora;
5. Duce la îndeplinire hotărârile proprii şi ale Consiliului Director Judeţean;
6. Organizează sau participă cu reprezentanţii organelor locale şi civile la simpozioane, conferinţe, adunări festive de Ziua Eroilor şi alte evenimente istorice naţionale sau locale;
7. Întocmeşte cu reprezentanţii primăriilor orăşeneşti şi comunale ”Cartea de Aur” a localitătii;
8. Înfiinţează în şcolile generale, liceele şi colegiile din judeţ, Cercurile ”Cultul Eroilor”;
9. Informează cetăţenii, cu ajutorul mass- media, despre activităţile închinate cinstirii memoriei eroilor şi martirilor neamului;
10. Ţine evidenţa mormintelor, cimitirelor şi operelor comemorative de război amplasate pe raza judeţului respectiv, întocmeşte albumul cu fişele tehnice şi fotografiile acestora precum şi monografia cu istoricul operelor comemorative de război şi cimitirelor eroilor;
11. Participă la inventarierea, restaurarea, întreţinerea şi ridicarea de noi monumente;
12. Stabileşte compartimentele de activitate ale Consiliului Director Judeţean;
13. Reprezintă filiala judeţeană în relaţiile cu instituţiile şi organele locale;
14. Administrează patrimoniul şi fondurile băneşti deţinute de filială conform legilor în vigoare;
15. Poate infirma alegerea în filialele: municipale, de sector, orăşeneşti şi comunale a unor persoane care au comis abateri de la statut şi care au dus la compromiterea Asociaţiei.
La filialele judeţene funcţionează o comisie de cenzori (cenzorul) formată din 1-3 membri ce se numeşte de către Adunarea Generală Judeţeană. Ea face parte din structurile de conducere ale filialei judeţene, având ca sarcină controlul activităţii financiar-contabile din cadrul filialei potrivit Art.22.

Art.27 Adunarea generală a subfilialei locale (municipală, de sector, orăşenească şi comunală) este organul de conducere a activităţii acesteia care se întruneşte lunar sau trimestrial şi are următoarele atribuţiuni:
- Analizează anual activitatea Biroului şi a membrilor subfilialei privind îndeplinirea prevederilor statutare, a hotărârilor organelor de conducere superioare, a hotărârilor proprii şi stabileşte obiectivele şi măsurile ce se impun;
- Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală;
- Dezbate şi aprobă planul de activitate întocmit de Biroul Subfilialei locale;
- Alege prin vot deschis odată la 4 ani Biroul Subfilialei, delegaţii la Adunările Generale ale Filialei Judeţene şi numeşte Comisia de Cenzori (un cenzor);
- Alege delegaţii la Adunarea Generală Judeţeană;
- La adunările anuale pot participa ca invitaţi persoane stabilite de Biroul Sub-filialei;
- Ia măsuri de înlocuire, ori de câte ori este nevoie a persoanelor care din diferite motive nu mai pot face parte din organul de conducere al subfilialei.

Art.28 Biroul Subfilialei locale este organul de conducere a activităţii acesteia între adunările generale şi este format din 5-9 persoane, din care un preşedinte şi 1-3 vicepreşedinţi, 1 secretar executiv şi 2-4 membrii supleanţi. Preşedintele Biroului este şi preşedintele subfilialei.
Biroul se convoacă lunar şi ori de câte ori situaţia o impune şi are următoarele atribuţiuni:
1. Organizează adunările generale anuale, pregăteşte şi prezintă raportul de activitate şi proiectul planului de măsuri;
2. Întocmeşte numai când are contabilitate proprie proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
3. Aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale municipale, orăşeneşti sau comunale;
4. Ţine evidenţa operelor comemorative de război şi a cimitirelor eroilor şi martirilor, luând măsurile ce se impun pentru restaurarea îngrijirea şi protecţia acestora;
5. Informează cu ajutorul mijloacelor mass-media, populaţia de pe teritoriul localităţii, despre activităţile ce se desfăşoară privind cinstirea memoriei eroilor;
6. Organizează împreună cu organele de cultură, muzeele de istorie şi Cercul militar, simpozioane, conferinţe, adunări festive, etc., cu ocazia sărbătorii naţionale „Ziua Eroilor" sau a altor momente din istoria ţării;
7. Sprijină acţiunea de înfiinţare în şcolile generale, licee şi colegii a Cercului ”Cultul Eroilor”;
8. Rezolvă înscrierea noilor membri, eliberează carnetele de membru şi ţine evidenţa acestora.

Art.29 Activitatea organelor (elementelor) de conducere şi a celor de execuţie din întreaga Asociaţie trebuie să se caracterizeze prin corectitudine, operativitate, perseverenţă, transparenţă, asigurându-se informarea reciprocă şi oportună a tuturor membrilor asupra măsurilor luate, demersurile întreprinse şi a stadiului de rezolvare a acestora.
Pe tot timpul desfăşurării activităţilor Asociaţiei, în procesul îndeplinirii sarcinilor propuse, relaţiile dintre membrii acestora se vor caracteriza prin camaraderie, politeţe şi respect reciproc.


CAPITOLUL IV
MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE

Art.30 Activitatea economico-financiară a Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor” se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare şi ale prezentului statut.

Art.31 Mijloacele materiale şi financiare sunt constituite în principal din: contribuţii băneşti la înscriere şi cotizaţiile membrilor, alocaţiile bugetare, dobânzi bancare (C.E.C.), donaţii şi sponsorizări, editarea de publicaţii, emisiuni de timbre, pliante, insigne, spectacole, contribuţii ale unor persoane fizice sau juridice şi alte surse.

Art.32 Cuantumul contribuţiei băneşti la înscriere şi al cotizaţiilor lunare se stabilesc de Conferinţa Naţională, iar între Conferinţe de Consiliul Director şi este obligatoriu pentru toate filialele, subfilialele şi membri A.N.C.E.

Art.33 Din sumele realizate din contribuţiile băneşti la înscriere, cotizaţiile lunare şi taxele de înscriere, un procent de 75% se reţine la filiale, iar 25% se virează în fondul centralizat al Asociaţiei. Elevii, studenţii, veteranii de război şi văduvele de război sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei.
Membrii Consiliului Director ai conducerii filialelor şi subfilialelor teritoriale vor interveni pentru obţinerea de fonduri din sursele prevăzute mai sus, dar le este interzis să desfăşoare, personal sau nemijlocit, colectarea de fonduri băneşti fără forme legale.

Art.34 Asociaţia Naţională "Cultul Eroilor" desfăşoară activităţi economico-financiare pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit anual.
Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de Conferinţa Naţională a Asociaţiei, adunările generale la nivel central şi judeţean sau de către adunările municipale, de sector, orăşeneşti sau comunale acolo unde există organ financiar.

Art.35 Anual, Departamentul buget - contabilitate întocmeşte situaţia financiară centralizată în care se includ: situaţia financiară a A.N.C.E., a filialelor şi subfilialelor teritoriale cu gestiune proprie şi asociaţiilor afiliate, potrivit prevederilor ”Normelor Metodologice” elaborate de Ministerul Finanţelor.

Art.36 Mijloacele băneşti ale Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor" şi ale filialelor teritoriale se păstrează în cont la Bancă sau C.E.C. deschis pe numele filialei. Mijloacele materiale donate de către persoanele fizice sau juridice, până la folosirea lor, se păstrează în custodie centralizat la nivelul localităţilor, dacă este cazul separat pe fiecare donator, întoc- mindu-se acte legale corespunzătoare.

Art.37 Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în buget, pe bază de acte legale justificative, cu viza Compartimentului financiar - contabil şi aprobarea preşedintelui Asociaţiei respectiv a conducerii filialelor şi subfilialelor din teritoriu.

Art.38 Membrii structurilor de conducere şi cei ai departamentelor de lucru ale Asociaţiei pot primi stimulente în bani şi obiecte, decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasării în interesul Asociaţiei şi a abonamentelor pe mijloacele de transport. Personalul care desfăşoară activităţi permanente, beneficiază pe lângă drepturile prevăzute mai sus şi de acelea cuvenite personalului încadrat în muncă, potrivit legislaţiei în vigoare. Pentru elaborarea unor lucrări deosebite în folosul Asociaţiei pot fi acordate premii în mod excepţional şi unor persoane din afara Asociaţiei.

Art.39 Filialele teritoriale, pot angaja cu aprobarea Consiliului Director lucrări de reparaţii curente, restaurarea şi întreţinerea operelor comemorative de război, numai în condiţiile în care sumele existente în contul propriu, acoperă integral sau în cotă parte valoarea lucrărilor stabilite pe baza documentaţiei tehnice aprobate.

Art.40 Consiliul Director poate aproba înfiinţarea şi funcţionarea unor unităţi de întrajutorare şi societăţi comerciale, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale se folosesc pentru realizarea scopurilor Asociaţiei.


CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE

Art.41 Asociaţia Naţională ”Cultul Eroilor” are ştampilă şi efigie proprie, unică în înscrisuri pentru fiecare structură de conducere, astfel:
a) Asociaţia Naţională ”Cultul Eroilor”:
- Preşedinte;
- Şeful sectorului economico-financiar;
- Preşedintele Comisiei de Cenzori.
b) Consiliul Director al Filialei Judeţene... (denumirea judeţului):
- Şeful comisiei de cenzori.
c) Biroul Subfilialei... (denumirea localităţii):
- Preşedinte.
d) Revista ”România Eroică”:
- Redactor şef.

Art.42 Preşedintele, împreună cu toţi membri Consiliului Director ai Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor”, preşedinţii şi membri consiliilor filialelor şi subfilialelor teritoriale poartă întreaga răspundere pentru organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor în conformitate cu legile în vigoare şi prevederile prezentului statut.
Realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor” se obţine atât prin participarea activă a membrilor de onoare şi membrilor Asociaţiei cât şi prin atragerea unui număr cât mai mare de membri simpatizanţi din rândul tuturor categoriilor de cetăţeni.

Art.43 Consiliul Director şi filialele teritoriale pot participa în limita fondurilor de care dispun la construirea, restaurarea şi întreţinerea unor opere comemorative de război.

Art.44 Ziua Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor” se sărbătoreşte de Ziua înălţării Domnului care este declarată totodată şi ”Ziua Eroilor”.

Art.45 Imnul Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor” este ”Imnul Eroilor”.

Art.46 Sigla (marca) Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor”, este lacrima revărsată, iar în interiorul acesteia în semn de adâncă recunoştinţă şi eternitate găsim:
- crucea care reprezintă Biserica noastră străbună Creştin Ortodoxă;
- flacăra veşnică încadrată între două ramuri de lauri dispuse ornamental pe un fond roşu, care simbolizează sângele vărsat pe câmpul de luptă de eroii şi martirii neamului, sub faldurile tricolorului românesc;
- ca semn al demnităţii naţionale, pe albul înconjurător este înscris ROMÂNIA şi denumirea Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor” dominată de cruce, semnul biruinţei credincioşilor;
- sigla (marca) şi denumirea A.N.C.E. au fost înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, primind numărul de registru M/00208 din 17.01.2002.

Art.47 Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor” i se pot afilia asociaţiile, ligile şi fundaţiile care au ca scop cinstirea eroilor şi martirilor neamului, sunt organizaţii apolitice, ale căror obiective, scopuri şi mod de acţiune nu contravin cu cele din statutul Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor”.

Art.48 Problemele ce se doresc a fi rezolvate în folosul filialelor şi subfilialelor teritoriale sau în problemele de interes general de către autorităţile şi instituţiile centrale ale statului se vor înainta Consiliului Director.

Art.49 Cu aprobarea Consiliului Director, filialele din teritoriu pot purta nume de mari personalităţi istorice sau militare, de localităţi şi evenimente deosebit de importante din istoria armatei şi a poporului român.

Art.50
1. Asociaţia se poate dizolva prin hotărârea Conferinţei Naţionale adoptată prin vot secret, cu exprimarea a cel puţin 2/3 din numărul de participanţi cu drept de vot.
2. Adunarea Generală Anuală a filialei (subfilialei) poate hotărî cu acordul Biroului Executiv (Biroului) dizolvarea sau restructurarea acestora, prin vot deschis a cel puţin 2/3 din numărul participanţilor.
3. În aceste situaţii, destinaţia patrimoniului rămas se va hotărî de şi subfiliale desfiinţate, respectând prevederile legale.
4. Hotărârile se depun la organele competente.
5. La data intrării în vigoare a prezentului Statut orice dispoziţie contrară prevederilor acestuia se abrogă.

Art.51 Modificările aduse prezentului statut au fost adoptate la Conferinţa Naţională a Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor” din 06 noiembrie 2008'.

Prezentul Statut al Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor” cu modificările actelor constitutive ale persoanelor juridice a fost aprobat cu dosarul nr.379/299/2009 din ziua de 17 aprilie 2009 la Tribunalul Bucureşti din Bd.Unirii nr.37, sector 3 Bucureşti, SECŢIA A III-A CIVILĂ