A.N.C.E."R.M." - Filiala Judeţeană Constanţa

STATUTUL
ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR "REGINA MARIA"
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 (1) Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria” (A.N.C.E.”R.M.”) este o organizaţie patriotică şi democratică, apolitică, independentă, nonguvernamentală, nonprofit, constituită pe baza liberei adeziuni a persoanelor care doresc să perpetueze în conştiinţa cetăţenilor, sentimentele de adâncă recunoştinţă faţă de eroii şi martirii neamului, care s-au jertfit pe Altarul Patriei.
(2) Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria” este subiect de drept cu personalitate juridică, iar activităţile desfăşurate sunt de interes general.

Art.2 Asociaţia este continuatoarea nobilelor tradiţii ale societăţii româneşti iniţiate de către Regina Maria în anul 1919 prin înfiinţarea Aşezământului Naţional ”Regina Maria” pentru Cultul Eroilor, activitate reluată de Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor, înfiinţat prin Hotărârea Judecătorească nr. 664 din 19 noiembrie 1991.

Art.3 (1) Asociaţia are sediul central în Bucureşti, Str. Sold. Petre M.Tină nr.3, Bl. L 34, Sc.A, Et.2, Ap.12, sector 3. Sediul central poate fi schimbat în funcţie de necesităţi, prin hotărârea Biroului Executiv Central. Sediile filialelor şi subfilialelor se află în localităţile reşedinţe de judeţ, în oraşe sau comune, respectiv sectoare, în cazul municipiului Bucureşti.
(2) Durata de funcţionare a Asociaţiei este pe termen nedeterminat.
(3) Asociaţia are organ de presă propriu, revista ”România Eroică”.

Art.4 Asociaţia funcţionează sub patronajul de onoare al Ministerului Apărării Naţionale şi al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi colaborează cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, cu instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din învăţământ, cultură şi culte, precum şi cu organizaţii, asociaţii, fundaţii şi instituţii care au preocupări similare.

Art.5 Scopul Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”:
a) identificarea, restaurarea, îngrijirea şi ocrotirea monumentelor, cimitirelor, edificiilor sau a altor construcţii şi lucrări pentru comemorarea eroilor căzuţi la datorie, fără nicio deosebire de religie sau origine etnică;
b) participarea la construcţia de noi monumente, troiţe, opere comemorative etc., în ţară şi în străinătate, menite să eternizeze memoria eroilor căzuţi pentru întregirea şi apărarea neamului;
c) cultivarea în rândul populaţiei a dragostei şi a ataşamentului faţă de Patrie şi idealurile sacre ale poporului român, a respectului faţă de simbolurile naţionale, a sentimentelor de recunoştinţă şi cinstire a înaintaşilor noştri care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a independenţei, integrităţii şi suveranităţii naţionale;
d) atragerea membrilor Cercurilor ”Cultul Eroilor” din învăţământul preuniversitar şi universitar la activitatea de îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative de război închinate eroilor şi martirilor neamului, la ceremonii de depunere de coroane de flori la operele comemorative de război, precum şi la simpozioane şi adunări festive;
e) organizarea de activităţi de comemorare a eroilor, precum şi participarea la acţiuni similare organizate în întreaga ţară;
f) mobilizarea cetăţenilor români şi străini din ţară şi din afara acesteia pentru a sprijini, moral şi material, activităţile Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”;
g) întocmirea, împreună cu personalul primăriilor şi cu sprijinul reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române, a ”Cărţii de Aur” în care vor fi nominalizaţi eroii şi martirii aparţinând municipiului, oraşului sau comunei respective, care au căzut în luptă, îndeplinind un serviciu comandat sau voluntar în serviciul Statului Român; de asemenea, în ”Cartea de Aur” vor fi înscrişi toţi martirii care şi-au sfârşit viaţa în mod tragic, datorită actelor de violenţă ale inamicului;
h) înaintarea de propuneri autorităţilor în drept, pentru ca numele unor eroi şi martiri să fie atribuite unor localităţi, străzi, pieţe, unităţi militare, instituţii de învăţământ etc.;
i) înaintarea de propuneri pentru acordarea de decoraţii sau înaintarea în grad pentru cei care se disting prin rezultatele obţinute;
i) revigorarea şi propagarea cultului eroismului românesc din toate timpurile în rândul tineretului şcolar, prin înfiinţarea Cercurilor ”Cultul Eroilor”, şi al cetăţenilor de toate vârstele, prin publicaţii, conferinţe, emisiuni radio, T.V. şi ceremonialuri militare şi religioase etc., întocmirea de C.D.-uri şi D.V.D.-uri cu conţinut specific asociaţiei;
j) atragerea artiştilor plastici pentru crearea unor opere de artă închinate eroilor şi martirilor neamului;
k) colaborarea pe bază de reciprocitate cu asociaţii şi organizaţii similare din străinătate pentru cinstirea memoriei eroilor şi martirilor căzuţi pe câmpurile de luptă;
l) atragerea de sponsori şi donatori pentru asigurarea de fonduri băneşti în scopul realizării obiectivelor propuse de Asociaţie;
m) reprezentarea, apărarea şi sprijinirea intereselor legitime ale familiilor eroilor şi martirilor neamului.

Art.6 În întreaga sa activitate, Asociaţia va respecta legislaţia în vigoare a statului român.


CAPITOLUL II
MEMBRII ASOCIAŢIEI - DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art.7 (1) Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria” cuprinde membri şi membri de onoare.
(2) Poate fi membru al Asociaţiei orice cetăţean român sau străin care recunoaşte statutul Asociaţiei, este înscris la una din filiale, sprijină activ îndeplinirea obiectivelor acesteia şi plăteşte cotizaţia de membru.
(3) Preşedinte de onoare al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” poate fi preşedintele care a condus cel puţin un mandat, cu rezultate de excepţie, Asociaţia şi care din motive obiective nu mai poate continua în funcţia respectivă.
(4) Membri de onoare pot fi:
a) preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” care au îndeplinit funcţii în cel puţin două mandate;
b) preşedinţii de filiale şi subfiliale ai Asociaţiei care au îndeplinit funcţii în cel puţin două mandate;
c) membrii Asociaţiei care au îndeplinit cel puţin patru ani funcţii de răspundere în filiale, subfiliale şi la nivel central, remarcându-se prin contribuţii deosebite în realizarea scopurilor Asociaţiei şi ridicarea prestigiului acesteia;
d) persoane fizice care nu sunt membri, dar care s-au remarcat prin contribuţii financiare importante în scopul rezolvării obiectivelor Asociaţiei; acestea pot lua parte ca invitaţi la activităţile Asociaţiei; ele nu au obligaţia de a plăti cotizaţia de membru.
(5) Veteranii de război, văduvele şi orfanii acestora pot fi, la cerere, membri ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, plata cotizaţiei fiind facultativă;
(6) Primirea în rândurile membrilor seface de către Biroul Executiv al filialelor şi Biroul subfilialelor, prin acordarea legitimaţiei tip cu semnătura şi ştampila preşedinţilor de filiale;
(7) Nu pot fi membri ai Asociaţiei sau îşi pierd această calitate:
a) persoanele condamnate pentru activităţi îndreptate împotriva siguranţei naţionale, pentru profanarea de morminte de eroi şi opere comemorative de război sau pentru fapte infamante, care aduc prejudicii prestigiului şi autorităţii Asociaţiei, precum şi onoarei membrilor acesteia;
b) cei care nu au achitat cotizaţia pe cel mult un an de zile; aceste persoane îşi pot reprimi calitatea de membru odată cu plata cotizaţiei restante.
(8) Retragerea calităţii de membru se face, ori de câte ori este cazul, de către Biroul Executiv al Filialei Judeţene şi Biroul subfilialei (la nivelul municipiului, sectorului, oraşului sau comunei). La nivelul central al Asociaţiei, se face de către Biroul Executiv Central.
(9) Calitatea de membru al Asociaţiei este personală, inalienabilă şi încetează prin demisie, în caz de deces sau prin retragerea acesteia.
(10) Evidenţa membrilor se va ţine într-un registru special.

Art.8 Drepturile membrilor Asociaţiei:
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
b) să publice articole şi lucrări de specialitate în organul de presă al Asociaţiei sau în alte publicaţii ale filialelor sau subfilialelor;
c) să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Asociaţiei;
d) să se adreseze organelor ierarhice superioare în Asociaţie în cazul în care au fost împiedicaţi sau constrânşi în desfăşurarea normală a activităţilor;
e) să participe la toate adunările, festivităţile şi acţiunile întreprinse de Asociaţie;
f) să participe liber la adoptarea şi aplicarea hotărârilor;
g) să fie informat cu privire la activitatea organelor de conducere ale Asociaţiei.

Art.9 Îndatoririle membrilor Asociaţiei:
a) să cunoască şi să respecte prevederile statutului, acţionând pentru îndeplinirea cerinţelor acestuia şi a hotărârilor organelor de conducere;
b) să participe activ la realizarea scopurilor Asociaţiei;
c) să plătească cotizaţia de membru şi să sprijine demersurile legitime ale Asociaţiei;
d) să nu comită fapte incompatibile calităţii de membru al Asociaţiei, care pot aduce prejudicii morale acesteia, să nu denigreze Asociaţia prin diverse acţiuni materiale, inclusiv prin articole sau interviuri în mass-media.


CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.10 (1) Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria” este organizată pe baza principiului teritorial, fiind constituită din filiale judeţene şi a Municipiului Bucureşti, subfiliale municipale, orăşeneşti şi comunale, de regulă, câte una în fiecare localitate. În Municipiul Bucureşti se poate înfiinţa câte o filială în fiecare sector.
(2) Filialele judeţene pot îndeplini şi atribuţiile subfilialelor care funcţionează în municipii sau oraşe reşedinţe de judeţ.

Art.11 Organele centrale de conducere ale Asociaţiei sunt:
a) Conferinţa Naţională;
b) Consiliul Director al Asociaţiei;
c) Biroul Executiv Central;
d) Comisia de Cenzori (cenzorul).

Art.12 Organele de conducere ale filialelor judeţene sunt:
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director;
c) Biroul Executiv;
d) Comisia de Cenzori (cenzorul).

Art.13 (1) Organele de conducere ale subfilialelor municipale, ale sectoarelor Capitalei, orăşeneşti şi comunale sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Biroul.
Filialele Judeţene sunt coordonate de Consiliul Director şi Biroul Executiv Central, iar subfilialele teritoriale de către Consiliul Director Judeţean.
Hotărârile acestora trebuie îndeplinite în mod obligatoriu.

Art.14 Conferinţele şi adunările generale pot alege ca preşedinţi şi membri de onoare unele personalităţi care s-au remarcat în mod deosebit în activitatea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” şi contribuie în mod activ la îndeplinirea scopului acesteia.

Art.15 (1) Structurile de conducere de pe întreaga scară ierarhică îşi desfăşoară activitatea şi adoptă hotărâri în mod democratic, pe baza votului deschis, liber exprimat. Hotărârile adoptate de organele de conducere ale Asociaţiei sunt obligatorii pentru toate filialele, subfilialele şi pentru toţi membrii acestora, indiferent de poziţia personală exprimată verbal sau în scris.
(2) Orice conferinţă sau adunare este statutară atunci când prezenţa membrilor săi este asigurată în procent de 50% plus unul, iar hotărârile pot fi adoptate numai cu votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul celor prezenţi. Votul se poate da prin mandat special numai unui alt membru al Asociaţiei.
(3) În cazul când nu se întruneşte numărul de 50% plus unul din cei convocaţi, se organizează o nouă adunare după 20 de zile, hotărârile luându-se cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
(4) Normele de reprezentare la conferinţe şi adunări se stabilesc de către Biroul Executiv Central pentru Conferinţa Naţională şi de către Consiliul Director al filialei judeţene pentru adunările generale din cadrul judeţului respectiv.

Art.16 (1) Conferinţa Naţională este forul suprem de conducere al Asociaţiei, care se convoacă la interval de patru ani şi se constituie din membrii Consiliului Director şi delegaţii aleşi de adunările generale anuale judeţene.
(2) La Conferinţă pot participa, ca invitaţi, persoanele stabilite de Biroul Executiv Central.

Art.17 (1) Conferinţa Naţională are următoarele atribuţiuni:
a) alege, o dată la 4 ani, prin vot deschis, Consiliul Director şi Biroul Executiv Central;
b) adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală;
c) analizează activitatea desfăşurată de Biroul Executiv Central şi conducerile filialelor şi hotărăşte măsurile care se impun pentru bunul mers al Asociaţiei;
d) stabileşte cuantumul cotizaţiei lunare şi al contribuţiei băneşti de înscriere ca membru;
e) stabileşte programele cu principalele activităţi şi obiectivele Asociaţiei pentru anul următor şi în perspectivă;
f) aprobă înfiinţarea de filiale locale;
g) hotărăşte, când este cazul, dizolvarea şi lichi¬darea Asociaţiei sau a unor filiale ale căror conduceri au încălcat statutul şi stabileşte destinaţia bunurilor după lichidare, conform reglementărilor legale în vigoare;
h) adoptă modificări sau completări la statutul Asociaţiei, atunci când este necesar;
i) numeşte Comisia de Cenzori (cenzorul).
(2) Pentru rezolvarea unor probleme foarte importante sau urgente, poate fi convocată Conferinţa Naţională Extraordinară la cererea a cel puţin 1/3 din numărul filialelor judeţene sau la iniţiativa Biroului Executiv Central.

Art.18 (1) Consiliul Director este organul care exercită conducerea la nivel naţional şi este format din membrii Biroului Executiv Central, preşedinţii filialelor judeţene şi 4-6 membri supleanţi.
(2) În Consiliul Director pot fi alese şi persoane din afara Asociaţiei care s-au remarcat prin contribuţia lor la îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile de activitate.
(3) Preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepre¬şedinţii şi secretarul general ai Consiliului Director deţin aceleaşi funcţii şi în Biroul Executiv Central şi conduc întreaga activitate a Asociaţiei, acest principiu fiind valabil pe întreaga scară ierarhică.
(4) La descompletarea Consiliului Director, acesta se completează, imediat, din rândul membrilor supleanţi.

Art.19 Consiliul Director al Asociaţiei se convoacă anual în cadrul Adunării Generale şi are următoarele atribuţiuni:
a) prezintă raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul buge¬tului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
b) analizează modul de aplicare a statutului şi asigură îndeplinirea hotărârilor Conferinţei Naţionale;
c) analizează activitatea desfăşurată de aparatul şi departamentele de lucru ale Asociaţiei, precum şi de filialele judeţene;
d) poate infirma alegerea în organele de conducere ale filialelor judeţene a unor persoane care au încălcat statutul Asociaţiei şi au comis abateri care au dus la compromiterea acestora, precum şi a Asociaţiei, luând măsuri de organizare de noi alegeri;
e) stabileşte proiectul planului de activitate anual şi de perspectivă;
f) aprobă documentele cu propuneri de înfiinţare de noi filiale ale A.N.C.E. ”R.M.” şi ia măsuri pentru monitorizarea filialelor cu activitate necorespunzătoare;
g) stabileşte organigrama Biroului Executiv Central şi atribuţiile departamentelor de lucru ale Asociaţiei;
h) întocmeşte propuneri de modificare şi completare a prevederilor statutului, pe care le prezintă pentru rezolvare la Conferinţa Naţională;
i) participă, periodic şi de câte ori e nevoie, la conferinţele, adunările şi activităţile filialelor judeţene, municipale, de sector, orăşeneşti;
j) organizează Conferinţele Naţionale ale Asociaţiei, stabileşte ordinea de zi şi pregăteşte documentele necesare desfăşurării lor;
k) acordă titlul de „membru de onoare” persoanelor care s-au distins în activitatea de realizare a scopurilor Asociaţiei din proprie iniţiativă sau la propunerea Consiliului Director al Filialelor Judeţene, conform Art. 7, şi acordă diplome, insigne, ecusoane, recompense băneşti etc.;
l) atunci când unii membri ai Asociaţiei încalcă prevederile statutului sau comit abateri care lezează demnitatea şi onoarea Asociaţiei, ia măsuri de îndepărtare a lor din funcţie sau din rândul membrilor acesteia, conform Art. 7, aliniatul 8, ori de câte ori este nevoie;
m) întocmeşte, anual, calendarul cu evenimentele istorice şi planul cu activităţile propuse inspecto¬ratelor şcolare pentru a fi desfăşurate de către Cercurile ”Cultul Eroilor”, iar la sfârşitul anului şcolar înaintează la Ministerul Educaţiei Naţionale o dare de seamă asupra activităţilor acestora;
n) analizează activitatea redacţiei ”România Eroică” şi recomandă măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia.

Art.20 (1) Biroul Executiv Central asigură conducerea curentă a Asociaţiei între şedinţele Consiliului Director, întrunindu-se o dată pe lună şi ori de câte ori este nevoie; el este compus din:
a) preşedinte;
b) prim-vicepreşedinte;
c) 4-6 vicepreşedinţi;
d) secretar general;
e) secretar executiv;
f) 8-10 membri;
g) 4 membri supleanţi.
(2) Acesta îndeplineşte următoarele atribuţiuni:
a) conduce şi analizează activitatea şi modul de respectare a prevederilor statutului Asociaţiei de către filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti şi intervine, ori de câte ori este nevoie, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor statutului, a hotărârilor Conferinţei Naţionale şi a celor proprii şi face recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii;
b) propune Consiliului Director organizarea departamentelor de lucru şi atribuţiile acestora;
c) face analiza activităţii proprii privind înde¬plinirea obiectivelor din planul anual cu activităţile Asociaţiei, lunar şi ori de câte ori este nevoie;
d) întocmeşte proiectul planului anual cu principalele activităţi şi de perspectivă al Asociaţiei;
e) participă la adunările generale şi activităţile filialelor judeţene şi ale subfilialelor şi menţine legătura permanentă cu acestea, fiind informat despre activităţile desfăşurate;
f) organizează Conferinţa Naţională, adunările anuale ale Consiliului Director şi şedinţele de lucru lunare proprii şi ori de câte ori este nevoie, stabilind ordinea de zi şi documentele necesare desfăşurării lor;
g) aprobă statutul de „preşedinte de onoare” şi de „membru de onoare” persoanelor prevăzute la Art. 7, aliniatul 3 şi 4, din proprie iniţiativă sau la propunerea consiliului Director al filialelor judeţene, acordă diplome, insigne, fanioane, ecusoane, recompense băneşti membrilor Asociaţiei cu merite deosebite;
h) coordonează activitatea compartimentului economico-financiar al Asociaţiei;
i) ţine evidenţa patrimoniului Asociaţiei;
j) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, pe care le supune aprobării Consiliului Director şi, în situaţii de urgenţă, adunării Biroului Executiv Central;
k) acţionează pentru atragerea de fonduri din cotizaţii, sponsorizări, donaţii, editarea de publicaţii, pliante, cocarde, emisiuni de timbre, insigne, medalii şi alte surse de venituri;
l) coordonează editarea trimestrială a revistei „România Eroică” şi a altor publicaţii ale Asociaţiei;
m) face propuneri organelor abilitate pentru acordarea gradului de general, înaintarea în grad şi recompensarea cu decoraţii a celor merituoşi;
n) reprezintă Asociaţia prin preşedinte sau prim-vicepreşedinte, înlocuitorul legal al acestuia, sau altă persoană împuternicită, în relaţiile cu Ministerul Apărării Naţionale şi Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, precum şi cu autorităţile şi instituţiile administraţiei de stat şi cu asociaţiile similare din ţară şi străinătate.

Art.21 (1) În cadrul Biroului Executiv Central se vor forma următoarele departamente:
a) departament organizare, planificare şi sinteze;
b) departament relaţii de colaborare;
c) departament cultură şi tradiţii militare;
d) departament relaţii internaţionale;
e) departament relaţii publice;
f) departament relaţii economice;
g) departament logistic şi calitatea vieţii;
h) secretar general;
i) compartiment secretariat şi protocol;
j) consilier juridic;
k) contabil şef;
l) comisia de cenzori (cenzorul).
(2) La filialele judeţene se vor constitui secţii, birouri sau compartimente pe aceste domenii, în funcţie de necesităţi şi posibilităţi.

Art.22 (1) Comisia de cenzori (cenzorul) se numeşte de Conferinţa Naţională şi face parte din structurile de conducere ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” având ca sarcină controlul activităţii financiar-contabile la toate nivelurile.
(2) Comisia de Cenzori este formată din 1-3 membri din care unul este preşedinte şi 1-2 membri. Membrii comisiei de cenzori nu pot îndeplini şi alte funcţii în structurile de conducere ale Asociaţiei.
(3) Atribuţiile comisiei de cenzori sunt:
a) verifică semestrial activitatea pe linie gestionară şi financiar-contabilă;
b) verifică realizarea fondurilor băneşti şi modul utilizării acestora în conformitate cu bugetul şi respectarea întocmai a legislaţiei în domeniu;
c) verifică legalitatea existenţei documentelor privind procedura, execuţia şi lichidarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere etc.;
d) verifică reclamaţiile şi sesizările cu privire la activitatea economico-financiară.

Art.23 (1) Filiala Judeţeană constituie elementul de bază din structura Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, cuprinzând membrii de pe teritoriul judeţului respectiv. Toate subfilialele municipale, de sector, orăşeneşti şi comunale din compunerea judeţului fac parte din structurile filialelor judeţene, iar hotărârile luate de conducerea filialelor sunt obligatorii pentru subfilialele acestora.
(2) Subfilialele din compunerea judeţelor dispun de autonomie în luarea hotărârilor cu respectarea prevederilor din statut, cu dreptul de a avea relaţii nemijlocite cu reprezentanţii instituţiilor din sistemul apărării, ordinei publice şi siguranţei naţionale, ai Bisericii Ortodoxe Române, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile culturale, de învăţământ, muzee etc., de pe teritoriul judeţului respectiv. Acestea vor avea sediul în clădirile Centrelor Militare Judeţene, Cercurilor Militare sau în alte instituţii de stat.

Art.24 (1) Adunarea generală este organul de conducere pe plan teritorial. Ea este constituită din preşedinţii filialelor municipale, orăşeneşti şi comunale, delegaţi aleşi în adunările generale ale filialelor, precum şi din membrii Biroului Executiv Judeţean.
(2) Adunarea Generală se convoacă anual şi are următoarele atribuţii:
a) analizează activitatea desfăşurată de filiala judeţeană şi de membrii Biroului Executiv;
b) stabileşte obiectivele concrete ale activităţii pe o perioadă de un an, ţinând cont şi de obiectivele stabilite de Biroul Executiv Central;
c) intervine la autorităţile publice locale pentru acordarea de nume de eroi unor străzi, şcoli, pieţe, staţii de cale ferată etc. din localităţile de pe raza de competenţă;
d) alege, o dată la patru ani, membrii Biroului Executiv Judeţean şi ai Comisiei de Cenzori;
e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală a filialei;
f) alege delegaţii la Conferinţa Naţională.
(3) În caz de necesitate, la cererea a 1/3 din numărul filialelor sau la iniţiativa Biroului Executiv Judeţean, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară.
(4) La adunările judeţene pot participa şi invitaţi.
(5) La baza obţinerii personalităţii juridice a filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti stă prezentul statut al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”.

Art.25 (1) Consiliul Director Judeţean este organul de conducere dintre adunările generale şi se compune din:
a) preşedinte;
b) prim-vicepreşedinte;
c) 3-4 vicepreşedinţi;
d) preşedinţii de subfiliale;
e) secretar executiv;
f) 2-3 membri;
g) 1-2 membri supleanţi.
(2) Acesta se întruneşte ori de câte ori este nevoie, fără a depăşi intervalul de trei luni.
(3) Preşedintele, prim-vicepreşedintele, cei 3-4 vicepreşedinţi şi secretarul executiv deţin aceleaşi funcţii şi în Biroul Executiv.
(4) Preşedintele Biroului Executiveste preşedintele filialei judeţene şi al Consiliului Director Judeţean.
(5) Consiliul are următoarele atribuţiuni:
a) îndrumă şi analizează anual activitatea membrilor filialei;
b) duce la îndeplinire hotărârile structurilor de conducere superioare, precum şi a propriilor hotărâri;
c) ia măsuri de completare a Consiliului Director Judeţean cu membri supleanţi, în cazul descompletării acestuia;
d) infirmă, dacă este cazul, alegerea în subfilialele locale a unor persoane care au comis abateri de la statut, care au dus la compromiterea Asociaţiei;
e) propune Consiliului Director sau Biroului Executiv Central al Asociaţiei persoanele care înde¬plinesc condiţiile pentru acordarea statutului de preşedinte de onoare sau a titlului de membru de onoare.
(6) În Consiliul Director Judeţean pot fi alese şi personalităţi din afara Asociaţiei în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
(7) Consiliul Director Judeţean poate împuternici o persoană din rândurile sale, care să exercite funcţia de preşedinte cu atribuţii executive similare celor prevăzute la Art.20.

Art.26 (1) Biroul Executiv Judeţean asigură conducerea curentă a filialei şi se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie. Se compune din:
a) preşedinte;
b) prim-vicepreşedinte;
c) 3-4 vicepreşedinţi;
d) secretarul executiv;
e) 2-3 membri;
f) 1-2 membri supleanţi.
(2) Biroul Executiv are următoarele atribuţii:
a) organizează şi conduce adunările generale și şedinţele Consiliului Director Judeţean şi ale aparatului de lucru propriu;
b) întocmeşte programul de activitate propriu și împreună cu directorii pe cel al Cercurilor ”Cultul Eroilor” din şcolile unde funcţionează astfel de cercuri;
c) face înscrieri de noi membri, completează carnetele de membru şi ţine evidenţa acestora;
d) duce la îndeplinire hotărârile proprii şi pe cele ale Consiliului Director Judeţean;
e) organizează sau participă cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice, centrale sau locale la simpozioane, conferinţe, adunări festive organizate la evenimente istorice naţionale sau locale;
f) întocmeşte împreună cu reprezentanţii pri¬măriilor oraşelor şi comunelor ”Cartea de Aur” a localităţii;
g) înfiinţează, de comun acord cu inspectorii pentru învăţământ şi directorii din învăţământul preuniversitar, în şcolile generale, liceele şi colegiile din judeţ, Cercurile ”Cultul Eroilor”;
h) informează cetăţenii, cu ajutorul mass-media şi a organului de presă propriu, despre activităţile închinate cinstirii memoriei eroilor şi martirilor neamului;
i) ţine evidenţa mormintelor, cimitirelor şi operelor comemorative de război amplasate pe raza judeţului respectiv, întocmeşte albumul cu fişe tehnice şi fotografii ale acestora, precum şi monografia cu istoricul lor;
j) participă la inventarierea, restaurarea, întreţinerea operelor comemorative şi întreprinde demersuri pentru ridicarea altora noi;
k) stabileşte compartimentele de activitate ale Consiliului Director Judeţean;
l) reprezintă filiala judeţeană în relaţiile cu instituțiile şi organele locale;
m) administrează patrimoniul şi fondurile băneşti deținute de filială, conform legilor în vigoare;
n) face propuneri pentru înaintarea în grad şi acordarea de decoraţii celor merituoşi;
o) ia măsuri de excludere sau infirmă, dacă este cazul, alegerea în filialele municipale, de sector, orăşeneşti şi comunalea unor persoane care au comis abateri de la statut şi care au dus la compromiterea Asociaţiei.
(3) La filialele judeţene funcţionează o comisie de cenzori (cenzorul) formată din 1-3 membri care se numeşte de către Adunarea Generală Judeţeană. Ea face parte din structurile de conducere ale filialei Judeţene, având ca sarcină controlul activităţii financiar-contabile din cadrul filialei potrivit Art.22.

Art.27 (1) Adunarea generală a subfilialei locale (municipală, de sector, orăşenească şi tomunală) este organul de conducere a activităţii acesteia, care se întruneşte lunar sau trimestrial şi are următoarele atribuţiuni:
a) analizează anual activitatea Biroului, a membrilor subfilialei privind îndeplinirea prevederilor statutare, a hotărârilor organelor de conducere superioare, a hotărârilor proprii, a Cercurilor „Cultul Eroilor” şi stabileşte obiectivele şi măsurile ce se impun;
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală;
c) dezbate şi aprobă planul de activitate întocmit de Biroul subfilialei locale;
d) alege prin vot deschis o dată la 4 ani Biroul Subfilialei, delegaţii la Adunările Generale ale Filialei Judeţene;
e) numeşte Comisia de cenzori (un cenzor);
f) alege delegaţii la Adunarea Generală Judeţeană;
g) ia măsuri de înlocuire, ori de câte ori este nevoie, a persoanelor care din diferite motive nu mai pot face parte din organul de conducere al subfilialei.
(2) La adunările anuale pot participa, ca invitaţi, persoane stabilite de Biroul subfilialei.

Art.28 (1) Biroul subfilialei locale este organul de conducere a activităţii acesteia între adunările generale şi este format din:
a) preşedinte;
b) 1-3 vicepreşedinţi;
c) secretar executiv;
d) 2-4 membri;
e) 1-2 membri supleanţi.
(2) Preşedintele Biroului este şi preşedintele subfilialei.
(3) Biroul se convoacă lunar şi ori de câte ori situaţia o impune şi are următoarele atribuţiuni:
a) organizează adunările generale anuale, pregătește şi prezintă raportul de activitate şi proiectul planului de măsuri;
b) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, numai când are contabilitate proprie;
c) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale municipale, orăşeneşti sau comunale;
d) ţine evidenţa operelor comemorative de război şi a cimitirelor eroilor şi martirilor, luând măsurile ce se impun pentru restaurarea, îngrijirea şi protecţia acestora, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale;
e) informează populaţia de pe teritoriul localităţii, cu ajutorul mass-media, despre activităţile ce se desfăşoară privind cinstirea memoriei eroilor;
f) organizează împreună cu organele de cultură, muzeele de istorie şi Cercul Militar simpozioane, conferinţe, adunări festive etc., ocazionate de sărbătorirea unor evenimente din istoria ţării;
g) sprijină acţiunea de înfiinţare în şcoli generale, Iicee şi colegii a Cercurilor ”Cultul Eroilor” şi analizează periodic activitatea acestora;
h) rezolvă înscrierea noilor membri, completează carnetele de membru şi ţine evidenţa acestora.

Art.29 (1) Activitatea organelor de conducere şi a celor de execuţie din întreaga Asociaţie trebuie să se caracterizeze prin corectitudine, operativitate, perseverenţă, transparenţă, asigurându-se informa¬rea reciprocă şi oportună a tuturor membrilor asupra măsurilor luate, a demersurilor întreprinse şi a stadiului de rezolvare a acestora.
(2) Pe tot parcursul desfăşurării activităţilor Asociaţiei, în procesul îndeplinirii sarcinilor propuse, relaţiile dintre membrii acestora se vor caracteriza prin camaraderie, politeţe şi respect reciproc.


CAPITOLUL IV
MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE

Art.30 Activitatea economico-financiară a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” se desfăşoarăîn conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare şi ale prezentului Statut.

Art.31 (1) Mijloacele materiale şi financiare sunt constituite în principal din:
a) contribuţii băneşti la înscriere şi cotizaţiile membrilor;
c) alocaţiile bugetare;
d) dobânzi bancare;
e) donații și sponsorizări;
f) editarea de publicații;
g) emisiuni de timbre, pliante, insigne, plachete, carți, CD-uri;
h) spectacole;
i) contribuții ale unor persoane fizice sau juridice;
j) alte surse.
(2) Acestea pot fi folosite şi pentru cheltuielile necesare Biroului Executiv Central şi filialelor.

Art.32 Cuantumul contribuţiei băneşti la înscriere şi al cotizaţiei lunare se stabilesc de Conferinţa Naţională, iar între Conferinţe de Biroul Executiv Central şi sunt obligatorii pentru toate filialele, subfilialele şi membrii A.N.C.E. ”R.M.”.

Art.33 (1) Din sumele realizate din contribuţiile băneşti la înscriere, donaţii, cotizaţiile lunare şi taxele de înscriere, un procent de 75% se reţine la filiale, iar 25% se virează în fondul centralizat al Asociaţiei. Elevii, studenţii, veteranii de război şi văduvele de război sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei. Ei pot aduce contribuţii numai benevol, cu luarea lor în evidenţă în mod legal.
(2) Membrii Consiliului Director, ai conducerii filialelor şi subfilialelor teritoriale vor interveni pentru obţinerea de fonduri din sursele prevăzute mai sus, dar le este interzis să desfăşoare, personal sau nemijlocit, colectarea de fonduri băneşti fără forme legale.

Art.34 (1) Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria” desfăşoară activităţi economico- financiare pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit anual.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de Conferinţa Naţională a Asociaţiei, adunările generale la nivel judeţean sau de către adunările municipale, de sector, orăşeneşti sau comunale, acolo unde există organ financiar.

Art.35 Anual, contabilul şef întocmeşte situaţia financiară centralizată în care se includ: situaţia financiară a A.N.C.E. ”R.M.”, a filialelor şi subfilialelor teritoriale cu gestiune proprie şi asociaţiilor afiliate, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.36 Mijloacele băneşti ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” şi ale filialelor teritoriale se păstrează în conturi bancare deschise pe numele filialei. Mijloacele materiale donate de către persoanele fizice sau juridice, până la folosirea lor, se păstrează în custodie, centralizat, la nivelul localităţilor, dacă este cazul separat pe fiecare donator, întocmindu-se acte legale corespunzătoare.

Art.37 Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în buget, pe bază de acte legale justificative, cu viza Compartimentului financiar-contabil şi aprobarea preşedintelui Asociaţiei, respe¬ctiv a conducerii filialelor şi subfilialelor din teritoriu.

Art.38 Membrii structurilor de conducere şi cei ai departamentelor de lucru ale Asociaţiei pot primi stimulente în bani şi obiecte, decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasării în interesul Asociaţiei şi a abonamentelor pe mijloacele de transport. Personalul care desfăşoară activităţi permanente beneficiază pe lângă drepturile prevăzute mai sus şi de acelea cuvenite personalului încadrat în muncă, potrivit legislaţiei în vigoare. Pentru elaborarea unor lucrări deosebite în folosul Asociaţiei pot fi acordate premii în mod excepţional şi unor persoane din afara Asociaţiei.

Art.39 Filialele teritoriale pot angaja, cu aprobarea Consiliului Director, lucrări de reparaţii curente, restaurarea şi întreţinerea operelor come¬morative de război numai în condiţiile în care sumele existente în contul propriu acoperă integral sau în cotă parte valoarea lucrărilor stabilite pe baza documentaţiei tehnice aprobate.

Art.40 Consiliul Director al Asociaţiei poate aproba înfiinţarea şi funcţionarea unor unităţi de întrajutorare şi societăţi comerciale, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale se folosesc pentru realizarea scopurilor Asociaţiei.


CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE

Art.41 Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria” are ştampilă şi efigie proprie, unică în înscrisuri pentru fiecare structură de conducere, astfel:
a) preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”;
b) preşedintele Consiliului Director al Filialei Judeţene;
c) preşedintele Biroului subfilialei.

Art.42 (1) Preşedintele, împreună cu toţi membrii Consiliului Director al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, preşedinţii şi membrii consiliilor filialelor şi subfilialelor teritoriale poartă întreaga răspundere pentru organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor în conformitate cu legile în vigoare şi prevederile prezentului statut.
(2) Scopurile şi obiectivele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” se realizează atât prin participarea activă a membrilor de onoare şi membrilor Asociaţiei, cât şi prin atragerea unui număr cât mai mare de membri simpatizanţi din rândul tuturor categoriilor de cetăţeni.

Art.43 Consiliul Director al Asociaţiei şi filialele teritoriale pot participa, în limita fondurilor de care dispun, la construirea, restaurarea şi întreţinerea unor opere comemorative de război.

Art.44 Ziua Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” se sărbătoreşte de Ziua înălţării Domnului, care este declarată şi ”Ziua Eroilor”.

Art.45 Imnul Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” este ”Imnul Eroilor”.

Art.46 (1) Sigla (marca) Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” este lacrima revărsată, iar în interiorul acesteia, în semn de adâncă recunoştinţă şi eternitate, găsim:
a) crucea, care reprezintă Biserica noastră străbună Creştin Ortodoxă;
b) flacăra veşnică încadrată între două ramuri de lauri dispuse ornamental pe un fond roşu, care simbolizează sângele vărsat pe câmpul de luptă de eroii şi martirii neamului, sub faldurile tricolorului românesc;
c) ca semn al demnităţii naţionale, pe albul încon¬jurător sunt înscrise cuvintele Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, dominată de cruce, semnul biruinţei credincioşilor.
(2) Sigla (marca) şi denumirea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” se vor înregistra la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Art.47 Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” i se pot afilia asociaţiile, ligile şi fundaţiile care au ca scop cinstirea eroilor şi martirilor neamului, sunt organizaţii apolitice, iar obiectivele şi modul lor de acţiune nu contravin cu cele din statutul Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”.

Art.48 (1) Orice ofertă, prin care autorităţile administraţiei publice, centrale sau locale doresc să sprijine activitatea filialelor sau subfilialelor teritoriale, va fi adusă la cunoştinţa Consiliului Director al Asociaţiei.
(2) Problemele ce se doresc a fi rezolvate în folosul filialelor şi subfilialelor teritoriale sau în interes general, de către autorităţile şi instituţiile centrale sau locale ale statului, se vor înainta Consiliului Director.

Art.49 Cu aprobarea Consiliului Director al Asociaţiei, filialele din teritoriu pot purta nume de mari personalităţi istorice sau militare, de localităţi sau evenimente reprezentative pentru istoria armatei şi a poporului român.

Art.50 (1) Asociaţia se poate dizolva prin hotărârea Conferinţei Naţionale adoptată prin vot secret, cu exprimarea a cel puţin 2/3 din numărul de participanţi cu drept de vot.
(2) Adunarea Generală Anuală a filialei (subfilialei) poate hotărî cu acordul Biroului Executiv (Biroului) dizolvarea sau restructurarea acesteia, prin vot deschis a cel puţin 2/3 din numărul participanţilor.
(3) În aceste situaţii, destinaţia patrimoniului rămas se va hotărî de Conferinţa Naţională, pentru Asociaţie, şi de Consiliul Director Judeţean (Biroul), pentru filiale şi subfiliale desfiinţate, respectând prevederile legale.
(4) Hotărârile se depun la organele competente.
(5) La data intrării în vigoare a prezentului Statut, orice dispoziţie contrară prevederilor acestuia se abrogă.

Art.51 Modificările aduse prezentului Statut au fost adoptate la Conferinţa Naţională a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” din 21 martie 2013.

Prezentul Statut al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” a fost aprobat cu dosarul nr.20496/299/2013 din ziua de 20.05.2013 de către Judecătoria Sector 1 Bucureşti.