A.N.C.E."R.M." - Filiala Judeţeană Constanţa

STATUTUL SOCIETATII
”MORMINTELE EROILOR CAZUTI IN RAZBOI”
SUB INALTA OCROTIRE A MAIESTATII SALE REGINA MARIA
CAPITOLUL I
Infiintarea si scopul societatii

Art.1 – Se infiinteaza in Bucuresti, sub Inalta ocrotire a M.S.Regina Maria, societatea ”Mormintele eroilor cazuti in razboi”.

Art.2 – Societatea are comitete: regionale, judetene si comunale, ce depind de comitetul central, cu care lucreaza intr-o unitate de gindire si actiune.

Art.3 – Scopul societatii este:
a) de a descoperi locul unde exista mormintele celor cazuti pentru patrie;
b) de a aduce acestor morminte imbunatatirile necesare ca : ziduri imprejmuitoare, cruci, pietre funerare, monumente, mausoleuri, impodobiri cu plantatiuni de arbori vii ca : garduri, cruci, troite, capele etc.;
c) de a ingriji ca ziua comemorarii eroiilor sa fie serbata cu mare fast religios, scolar, national si militar.


CAPITOLUL II
Fonduri

Art.4 – Fondurile societatii provin din:
a) Subventiuni;
b) Donatiuni si legate;
c) Cotizatiuni;
d) Beneficii rezultate din serbari, reprezentatiuni teatrale, cinematografice, concerte religioase etc.

Art.5 – Fondurile se depun la Banca Nationala pe numele societatii, mentionindu-se provenienta. Numai comitetul central poate ordonanta intrebuintare sumelor.


CAPITOLUL III
Membri

Art.6 – Membrii societatii sunt:
a) Fondatori, cei cari vor lua parte activa la infiintarea si vor subscri aceste statute la constituirea societatii, varsind odata pentru totdeauna, minimum 500 lei.;
b) Donatori, cei cari vor fi varsat societatii o donatiune de cel putin 1000 lei;
c) Activi, cei cari vor cere a fi primiti in societate si se vor obliga a plati o cotizatiune de ce putin 24 lei anual.

Art.7 – Familiile celor cazuti in razboi (parinti, sotie si copii) sunt de drept membrii activi, plata cotizatinii fiind facultativa.

Art.8 – Din societate nu vor putea face parte acei cari vor fi avut o condamnatiune din cauza neindeplinirii datoriei in timp de razboi.

Art.9 – Membrii societatii sunt datori:
a) Sa ia parte la adunarile generale;
b) Sa se supine hotaririlor luate de organele de conducere;
c) Sa plateasca cotizatiunea la timp;
d) Sa contribuie la propasirea societatii.

Art.10 – Vor fi exclusi din societate:
a) Cei cari nu vor achita cotizatiunea pe timp de un an;
b) Cei pe care comitetul respectiv ii va socoti ca ne mai putind ramine in societate.

Art.11 – Deciziunea de excludere se va pronunta de comitet cu majoritate de 1/3 din numarul membrilor sai, fara aratare de motive.


CAPITOLUL IV
Organele de administratie

Art.12 – Societatea se conduce de adunarile generale si comitetele respective.

Art.13 – Adunarea generala va avea loc in Aprilie sau Mai si va fi convocata de presedinte ori vice-presedinte, prin Monitor si alte 4 jurnale cu 20 zile mai inainte.

Art.14 – Toti membrii sunt datori sa ia parte la adunare. Ea va lucra cu orice numar de membrii.

Art.15 – Atributiunile adunarii generale sunt:
a) Alege pe termen de 3 ani pe membrii comitetului respectiv pe cari ii pre inoieste din 3 in 3 ani cu 1/3. Membrii iesiti la sorti se pot realege;
b) Descarca comitetul de gestiunea sa;
c) Propune masuri pentru viitor si voteaza bugetul;
d) Modifica statutele cu 3/4 din voturile exprimate;
e) Alege comisiunea de control.

Art.16 – Comitetul central se compune din:
M.S. Regina, presedinta de onoare;
Cinci doamne, sotii de generali morti in razboi, sau in viata, alese de adunarea generala;
I.P.S.S. Mitropolitul Primat;
Ministrul de razboi;
Ministrul de interne;
Ministrul de domenii;
Ministrul de culte;
Ministrul de lucrari publice;
Secretarul general al ministerului de razboi;
Directorul geniului din ministerului de razboi;
Un profesor universitar ales de colegii sai.
Pe langa comitetul central va functiona o cancelarie compusa din: un sef al cancelariei, un subsef al cancelariei, 2 secrtari, un dactilograf si un servitor, cari se pot spori la nevoie.

Art.17 –In toate orasele resedinte ale corpurilor de armata se infiinteaza cate un comitet regional compus din:
5 doamne sotii de ofiteri, generali superiori, ori inferiori, morti in razboi ori in viata, alese de adunarea generala;
Fata biserceasca cea mai inalta din localitate;
Comandantul corpului de armata;
Prefectul judetului din resedinta corpului de armata;
Seful de stat-major al corpului de armata;
Seful serviciului de genniu de armata;
Primarul orasului de resedinta;
Inginerul-sef al judetului;
Un profesor de cea mai inalta treapta a invatamintului;
Protoereul judetului;
Inspectorul regiunii silvice;
Comandantul companiei de jandarmi.

Art.18 – In toate judetele tarii va exista un comitet judetean compus din:
5 doamne sotii de ofiteri, generali superiori, ori inferiori, morti in razboi ori in viata, alese de adunarea generala;
Fata biserceasca cea mai inalta din capitala judetului;
Comandantul militar cel mai inalt in grad din localitate;
Prefectul judetului;
Primarul orasului;
Comandantul cercului de recrutare;
Inginerul-sef al judetului;
Un profesor de cea mai inalta treapta a invatamintului;
Comandantul companiei de jandarmi.

Art.19 – In toate comunele urbane si rurale din tara se infiinteaza un comitet comunal compus din:
5 sotii de militari de orice grad morti in razboi ori in viata, alese de adunarea generala;
Primarul;
Cea mai inalta fata biserceasca;
Un profesor (invatator) din cea mai inalta treapta a invatamintului;
Jandarmul.

Art.20 – Presedintele activ al comitetului central va fi de drept I.P.S.S. Mitropolitul Primat. Presedintele comitetului regional va fi de drept-comandantul corpului de armata, afara de Iasi, unde va fi I.P.S.S. Mitropolitul. Presedintele comitetului judetean va fi prefectul judetului, cu exceptia localitatilor unde se afla un comandant de divizie ori P.S.Episcop. In cazul cind in aceasta localitate se afla si comandant de divizie si P.S. Episcop, presedintele va fi cel din urma. Presedintele comitetului comunal va fi preotul militar. In lipsa, invatatorul ofiter de rezerva, iar in lipsa amandorura, presedinte va fi preotul in ce mai mare grad. In localitatile unde administratorul de plasa figureaza in comitet el va fi presedinte, conform Art.21.

Art.21 – Administratorul de plasa va figura ca presedinte in comitetul comunal unde se gaseste cel mai populat cimitir din plasa sa.

Art.22 – Unde este un comitet superior nu va lua fiinta un comitet inferior, comitetul superior fiind obligat a indeplini in acest caz toate cerintele.

Art.23 – Comitetul regional din tarile straine, unde se gasesc morminte ale eroilor, este format din ministrii plenipotentiari, consulii atasatii militari, preotii insarcinati cu cultul divin al cimitirelor, romani stabiliti in tari straine si chiar persoanele straine cari isi ofera benevol serviciile in aceasta cauza.

Art.24 – In localitatile din strainatate unde sunt morminte de ale eroilor se va infiinta un comitet comunal, numai daca se gasesc romani domiciliati acolo. In caz contrariu, comitetul regional din Capitala tarii va avea toata ingrijirea.

Art.25 – Comitetele (central, regional, judetean si comunal ) aleg : 1 presedinte activ, 1 vicepresedinte, 1 secretar si 1 casier. Aceste functiuni se pot ocupa si de doamne.

Art.26 – Comitetele se intrunesc odata pe luna si sunt convocate si prezidate de presedinte ori vice–presedinte. Ele lucreaza cu jumatate din membrii. Hotaririle se iau cu majoritate, in caz de paritate votul presedintelui decide.

Art.27 – Orice loc devenit vacant se completeaaza imediat de comitet prin cooptare.

Art.28 – Atributiunile comitetelor sunt:
1.Adunarea de fonduri pentru societate;
2.Organizarea si controlul serbarilor;
3.Hotaraste imbunatatirile ce trebuiesc aduse cimitirelor;
4.Autorizeaza contractarea de imprumuturi necesitate de cheltuielile extraordinare;
5.Accepta legatii si donatii, iar comitetul central va elibera si urmatoarele regulamente:
a) Un regulament al cimitirelor eroilor;
b) Un regulament al zilei comemorative;
c) Un regulament al cancelariilor cu functionarii necesari, atributiunile, retributiunile lor si indemnizatiile de transport;
d) Un regulament pentru modul de functionare al comitetelor regionale, judetene si comunale.


CAPITOLUL V
Reprezentarea legala a societatii

Art.29 – Societatea este legal reprezentata in justitie prin presedinte, care poate ceda si altui membru din comitet drepturile sale.

Art.30 – Orice act care obliga societatea va purta semnatura a 2 membrii din comitet.

Art.31 – Cecurile societatii se vor semna de 2 membrii ai comitetului anume desemnati.

Art.32 – Copiile de pe orice act al societatii, certificate conform cu originalele de presedintele activ sau de delegatul sau fac deplina credinta in justitie.


CAPITOLUL VI
Controlul

Art.33 – Controlul financiar al gestiunii il face comisiunea de control compusa din trei membrii desemnati de adunarile generale respective.

Art.34 – Acest control se va exercita cit de des si prin procese verbale se vor arata constatarile facute.

Art.35 –Comisia poate lucra cu doi membrii.

Art.36 – La finele anului comisia va face un raport, care se va aduce la cunostinta adunarilor generale.


CAPITOLUL VII
Dispozitiuni generale

Art.37 – Toate insarcinarile incomitetele societatii sunt gratuite, afara de indemnizatiile de transport si functionarii cancelariilor.

Art.38 – Fiecare comitet va inainta celui imediat superior procesul-verbal de constituirea comitetului. Comitetul judetean va anunta celui regional infiitarea comitetelor comunale iar cel regional va inainta comitetului central lista tuturor comitetelor judetene si comunale infiitate.

Art.39 – Toate procesele verbale si deciziunile adunarilor generale ale comitetelor si ale comisiilor de control se vor trece in registrle speciale, cari se vor semna de membrii prezenti la deliberare.

Art.40 – Toate actele interioare sau de contabilitate ale societatii si corespondenta cu autoritatile sunt scutite de timbru fiscal.

Art.41 – Corespondenta si colectele prin posta, cai ferate sau vapoare sunt scutite de taxe postale si transport. Publicatiile societatii se va face gratuit de Imprimeria Statului. Membrii si personalul societatii cari merg in indeplinirea misiunii lor au dreptul la calatoria gratuita pe caile ferate si bastimentele Statului.


CAPITOLUL VIII
Dispoztiuni tranzitorii

Art.42 – Pentru ca societatea sa ia fiinta imediat , membriicomitetului central, comitetelor regionale, judetene si comunale, sunt numiti din oficiu de ministerul de razboi.

Art.43 – Adunarea generala isi va confirma ori schimba, prin o alegere noua asa cum se va gasi cu cale.

Art.44 – Pentru ingrijire si impododbirea mormintelor eroilor, in multe localitati s’au infiintat comitete de intiativa privata. Aceste comitete functioneaza mai departe, pina la aducerea la indeplinire a scoplui pentru care au luat fiinta. Comitetele statutare vor da concursul acestor comitete si vor complecta masurile luate in comun acord, cand ele vor fi mai mici decat intentiunile societatii.

D.M.No.436 din 16 septemvrie 1919

Potrivit Art. 2 din Decretul-lege cu No.4.106 se face cunoscut urmatoarelor autoritati : bisericesti, civile si militare, statutele societatii ”Mormintele eroilor cazuti in razboi ”:
I.P.S. Mitropolitii;
P.S. Episcopii;
Comandantii corpurilor de armata;
Comandantii de divizii;
Comandantii de brigada;
Prefectii judetelor;
Comandantii cercerilor de recrutare;
Sefii de stat-major ai corpurilor de armata;
Sefii serviciului de geniu ai corpurilor de armata;
Protoereii de judete;
Inspectorii de regiuni silvice;
Inginerii sefi ai judetelor;
Primarii oraselor;
Profesorii din toate treptele invatamintului;
Comandantii companiilor de jandarmi;
Administratorii de plasa;
Preotii;
Invatatorii si institutorii;
Primarii comunelor rurale;
Jandarmii sefi de posturi;

In urma prezentei notificari, autoritatile avizate se vor constitui in comitetele respective si vor lua masuri immediate ca societatea sa inceapa indeplinirea menirii ce o are.

Doamnele prevazute in statute, ca figurind in comitete, se vor desemna de membrii de drept ai comitetului respectiv.

Se vor face anunturile prevazute de Art.38.

Fiecare comitet va face un act de formatie, care se va tine la dispozitia doamnelor si domnilor care doresc sa-l semneze.

Se va face o intinsa propaganda spre a se inscrie un numar cat mai mare de membrii fondatori, donatori si activi.

p/Ministrul Apararii Nationale
Secretar general, General Rascanu


Text cules de Locotenent-colonel (rz.) Tudorel Călin